DELA

Öppet brev till finansministern i Finland

3 september 2009
Bästa Jyrki Katainen!
Välkommen återigen till Åland.
Jag hoppas att Ni kan föra konstruktiva diskussioner med de åländska värdarna och samtidigt samla kraft och inspiration i den åländska naturen.

Vi lever i en osäker tid med en finans- och ekonomikris som slår hårt mot små, öppna exportberoende ekonomier.
För att parera krisen i avvaktan på en vändning lånar staten en fjärdedel av budgeten för att finansiera nödvändiga utgifter under år 2010.
Ålands avräkningsbelopp (”klumpsumman”) i statsbudgeten sänks i motsvarande proportion med drygt 50 miljoner euro.
Utöver denna sänkning av inkomsterna måste landskapet spara in 20-30 miljoner per år de närmaste åren.
Det innebär stora påfrestningar på likviditeten under 2010 med ett motsvarande framtida likviditetstillskott för Åland när staten återbetalar lånen.

I avvaktan på en översyn av hela avräkningssystemet och diskussioner om eventuell överföring av beskattningsbehörighet föreslår jag att Ni kunde ta initiativ till en enkel lösning på Ålands likviditetsdilemma utan att det skulle innebära någon kostnad för staten.
Mitt förslag är följande:
1. Åland erhåller ett avräkningsförskott motsvarande andelen av statens nya upplåning.
2. Ett avräkningstillägg budgeteras för låneåret.
3. När lånet betalas reduceras det ordinarie avräkningsbeloppet med ett avräkningsavdrag motsvarande lån och ränta.
Effekten är en förskjutning och tidsutjämning av likviditeten i landskapsbudgeten med större möjligheter att planera för budgetbalans på sikt.

Åtgärden torde kunna göras genom avtal inom ramen för gällande självstyrelselag. Landskapet har visserligen möjlighet att uppta egna lån, men staten har en bättre finansiell förhandlingsposition och genom förslaget är mekanismen för återbetalning via avräkningsavdraget kopplat till en tidpunkt då rikets, och därmed landskapets, budgetutrymme är mera normalt.

Högaktningsfullt

Olof Erland
ledamot i Ålands lagting