DELA

Öppet brev till beslutsfattarna

1993 startade Ålands handikappförbund (ÅHF) en liten verksamhet i Godby med syfte att skapa en arbetsplats för personer med funktionsnedsättning och sysselsättning för personer som av olika skäl har en sänkt arbetskapacitet. Idag omfattar verksamheten på Fixtjänst cirka 35 arbetstagare.

Verksamheten genomsyras av tanken på alla människors inneboende resurser som vi ska ta tillvara och har blivit en länk till arbetsmarknaden med en strävan efter att underlätta vägen ut i arbetslivet. Vi har ett rehabiliterande arbetssätt med brukaren i fokus men den öppna arbetsmarknaden är inte för alla, och här har man möjlighet att få jobba i den utsträckning man har kapacitet till, och få lön därefter, även under en långvarig period. Vår mesta trotjänare firar 25 år av utmärkt utfört arbete i vinter.

Vi har ett snickeri som gör produkter till myndigheter, företag och privatpersoner, Ålands enda flaggtillverkning och en monteringsavdelning som producerar tusentals produkter till olika företag. Verksamheten genererar alltså produkter och tjänster som fyller en plats på den åländska marknaden. Verksamheten bekostas sen några år ungefär till hälften via PAF-medel, och till hälften av kommunerna via ett avtal med Ålands kommunförbund (ÅKF).

Verksamheten är kommunernas ansvar enligt socialvårdslagen. Från 1.1 2021 ska ansvaret tas över av Kommunernas Socialtjänst (KST). I augusti 2019 bjöd ÅHF in beslutsfattare och tjänstemän från kommunerna, KST, ÅKF och Ålands landskapsregering till en första diskussion om framtiden för sysselsättningsverksamheten inom Fixtjänst efter 2020.

Det är ÅHF som aktivt drivit frågan och inte som det borde vara KST. ÅKF sade upp avtalet med ÅHF om Fixtjänst i februari 2020 med hänvisning till KST och dess lagstadgade kommande ansvar att tillhandahålla nämnda service.

Inom KST finns inte någon egen motsvarande verksamhet planerad och det finns ingen annan aktör på marknaden i denna omfattning som kan tillhandahålla denna tjänst just nu. Förslaget från KST:s ledning har varit att under en övergångsperiod köpa denna lagstadgade tjänst av ÅHF. Detta vill man dock göra genom att omedelbart spara 8 procent av budgeten och minska skyddsarbetstagarnas årsarbetstimmar från 24 800 till 23 000.

Ett minskat antal timmar får konsekvenser för mellan 5-15 arbetstagare som blir helt eller delvis utan arbete och mister sin försörjning. Detta är inte rimligt då man enligt den nya socialvårdslagen skall utgå från klientens behov/intresse.

Det är en medveten inbesparing på de funktionsnedsattas bekostnad som står i strid med nya socialvårdslagens intentioner. Behovet av sysselsättningstimmar på Fixtjänst är 24 800 timmar med en planerad ökning av arbetstid på ca 800-1000 timmar för de personer som redan finns i verksamheten. Möjligheten till en utökad arbetstid är en av de viktigaste och få mätbara verktyg vi har idag. En inbesparing på 50 000 euro tillåter inte detta.

En del av inbesparingen vill man göra så att den som har en funktionsnedsättning som inte går att rehabilitera bort, inte ska ha lön för sitt arbete, utan ska få en så kallad ”flitpeng” istället, som uppgår till mellan 7-12 euro /arbetsdag. Det innebär att de arbetstagare som inte har en sjukpension och som nu får en avtalslön måste söka utkomstöd för sitt uppehälle.

Allt ovan nämnt är inte förenligt med FN: s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och de artiklar som Ålands lagting har godkänt 2016.

STYRELSEN FÖR ÅLANDS HANDIKAPPFÖRBUND