DELA

Öppet brev till alla som bor och verkar på Åland

Åland har påbörjat sin resa mot ett bärkraftigt samhälle, och har redan kommit en bra bit på vägen. Allt fler tar ett ansvarsfullt hållbarhetsledarskap och potentialen har aldrig varit större för en omställning.

Folkrörelsen Ålands Natur & Miljö har genom flera styrelseledamöter och andra medlemmar i föreningen möjlighet att följa och nära delta i det arbete som nu sker för ett bärkraftigt Åland.

Vi ser oss som en central och viktig aktör för förverkligandet av Utvecklings- och hållbarhetsagendan. Aktivt, proaktivt och positivt är ledord i vårt engagemang.

Med vår vision kring naturglädje, välmående och bärkraft till hela Åland arbetar vi för full maskin för att med vår verksamhet stötta det helåländska arbetet.

Föreningens vision och arbete idag är ett resultat av ett målinriktat arbete under flera år. Det är ett arbete som bland annat bar frukt under förra valrörelsen där vi genom våra valteser fick partierna att diskutera hur Åland kan bli hållbart.

Vi lyfte miljö- och hållbarhetsfrågorna på agendan och såg till att det diskuterades i valrörelsen. I och med kraftsamlingen Bärkraft har vi lagt in en högre växel.

Vi arbetar för att landskapsregeringen ska:

– Vara en tydlig och stark röst som visar vägen för hur vi ålänningar ska arbeta för ett hållbart Åland.

– Arbeta metodiskt och strategiskt med att integrera Ålands sju utvecklings- och hållbarhetsmål i budget och verksamheten som helhet.

– Utbilda och fortbilda tjänstemän, chefer och politiker på alla nivåer i strategisk hållbar utveckling.

Vi arbetar för att lagtinget ska:

– Arbeta för att alla beslut ska genomsyras av ett bärkraftsperspektiv.

– Utbilda och fortbilda de folkvalda i strategisk hållbar utveckling.

Vi arbetar för att stötta nätverket Bärkraft.ax och alla de organisationer som tillsammans arbetar för ett bärkraftigt Åland. Det gör vi genom att:

– Själva vara aktiva aktörer.

– Aktivt arbeta för ökat samarbete för hållbar utveckling på föreningsnivå.

Vi arbetar för att Utvecklings- och hållbarhetsrådet ska:

– Skapa ett engagemang i alla samhällssektorer.

– Följa upp utvecklingen och aktivt vidta gemensamma strategiska åtgärder.

Vi arbetar för att hela Åland ska engagera sig i arbetet för ett hållbart Åland och delta på de sätt var och en har möjlighet till.

Vi erbjuder alla medlemmar kompetenshöjning och resurser att delta i det helåländska arbetet, och uppmanar samtidigt alla samhällssektorer att utbilda sig i vår tids största ödesfråga.

Årets forum för samhällsutveckling som arrangerades av nätverket Bärkraft den 19 maj var igen ett optimistiskt forum som på ett mycket positivt sätt lyckades sprida hopp och framtidstro genom att visa upp de många goda exemplen vi har inom det åländska samhället.

Låt oss fortsätta på den inslagna vägen och att genom goda exempel och hett engagemang få fler med i vårt viktiga arbete. Ålands Natur & Miljö har snart 1 000 medlemmar och vi strävar hela tiden efter att växa. En målsättning är att 10 procent av Ålands befolkning ska vara medlemmar.

Kom med du också! Följ oss på sociala medier, bli medlem och visa att du vill se ett hållbart Åland.

Naturglädje, välmående och bärkraft till hela Åland.

Ålands Natur & Miljö