DELA

Öppet brev till Ålands golfklubbs medlemmar

Stora juristkostnader på 50-60 000 euro trots förlikning i sista minuten i Åbo Hovrätt drabbar Ålands golfklubb och deras medlemmar. Styrelsemedlemmen Håkan Clemes har på grund av en gammal tvist med Sigge Larch vägrat prata med honom eller Bostads Ab Golfhus i Sunds styrelse.

Istället för att föra en konstruktiv dialog och lösa problemen grannar emellan har han framtvingat en dyr och onödig process. Han och eventuella styrelsemedlemmar var väl medvetna om att golfklubben inte hade någon rättsskyddsförsäkring för denna process och medlemmarna får betala skadestånd och processkostnader. På grund av den stora skada han avsiktligt tillfogat klubben bör han lämna sin plats i styrelsen. Ingen kan acceptera att grannen fyller fast ens dike med sand, grus och ett tunt rör såsom Ålands golfklubb gjorde så att det blir stopp och översvämningar och ens privata väg spolas bort. Ingen kan heller acceptera att grannen, såsom Ålands golfklubb gör, leder ut sitt dräneringsvatten till grannens fastighet med skador på byggnaderna som följd.

Då det kom till vår kännedom att golfklubben saknar rättsskyddsförsäkring och medlemmarna får betala har vi tvingat fram en förlikning genom att avstå från de flesta av våra krav för att det inte skulle bli ännu dyrare för medlemmarna. Vi kan bara hoppas att den nya ordförande inte tänker fortsätta med nya onödiga dyra rättegångar, framför allt inte utan rättsskydd, utan att han kan tänka sig att samarbeta med grannarna och föra dialog som tidigare.

PIA NORDLING
för Bostads Ab Golfhus i Sund
SIGGE LARCH

Nya Åland har bett Håkan Clemes om en kommentar. Han hänvisar till svaret som klubbdirektören Åsa Nordström skickar:

– Ålands golfklubb har varit instämda till domstol och vunnit ärendet fullt ut vid Ålands tingsrätt. Motparten har valt att besvära sig. Inför handläggningen vid Åbo hovrätt har parterna ingått en förlikning, varvid ärendet är slutbehandlat för Ålands golfklubbs del. Ålands golfklubb har haft sedvanligt försäkringsskydd för denna typ av ärenden.