DELA

Öppenheten i stadens bolag

Ledaren i fredagens Nyan gällande öppenheten i stadens bolag behöver kompletteringar. Det är olyckligt att det dokument som diskuteras inte kommit hela fullmäktige till del. Det är fråga om ett juristutlåtande om bl a offentlighetskravet i förhållande till aktiebolagslagen, beställt av ett av bolagen. Det kom den moderata gruppen till kännedom under sammanträdesdagen och fler ledamöter hade sett dokumentet.

För min del är dokumentet relevant och sakligt. Det är en jurist staden anlitat i besläktade frågor som står för tolkningarna. Då alla ledamöter i fullmäktige inte tagit del så föreslog jag återremiss av den anledningen. I andra hand föreslog jag att punkt 14 om offentligheten (14) skulle utgå i nuläget. Ingen föreslog att beslut skulle fattas om förkastande på basen av dokumentet.

Dokumentet innehåller fler resonemang som är relevanta för en person i en bolagsstyrelse. Det står nu klart för mig att en styrelsemedlems ansvar i första hand är att tillvarata bolagets intresse. Det är också aktiebolagslagen som har högsta företräde när styrelseansvaret realiseras. Det innebär när det gäller t ex offentlighet mm att om en styrelsemedlem lämnar ut information som skadar bolaget har uppgiftslämnaren ett personligt ansvar som kan leda till ekonomiskt skadestånd.

Det finns fler intressenter vars rätt berörs, bankerna, LR och staden som lånat ut pengar, likaså leverantörer och anställda. Vi skall inte glömma brukarna, hyresgäster, el-, fjärrvärme-, och antennkunder. Deras intressen måste skyddas, att hålla ner avgifterna är bolagens viktigaste uppgift. I hamnbolaget har resultatet högsta prioritet, det är en väsentlig inkomstkälla för staden.

Det är fel att på lösa grunder ta beslut som leder till utökad byråkrati, ökade kostnader och en oklar juridisk situation. Jag tänker då på diarieföring av dokument, både på papper och elektroniskt, att löpande bedöma om hemligstämpling eller inte, hur hanteras mail osv.

Juridiken blir svår när aktiebolagslagen, lag om offentliga handlingar och förvaltningslagen skall bedömas i samtidigt. Formuleringen i pkt 14: ”bolagens skall jämställas med de myndigheter de ersätter … ” är märklig. Varken MCA, Marstad, hamnbolaget eller Mariehamns Energi ersätter myndigheter.

Ja för öppenhet, nej för juridisk osäkerhet, byråkrati och ökade kostnader för medborgarna.

Lennart Isaksson,

gruppledare MSM.