DELA

Öppenhet ger välstånd

I en tid när åländskt näringsliv behöver arbetskraft och hela Åland behöver öka sin befolkning för att bl.a. klara kommande demografiska utmaningar slår landskapsregeringen till. Klart och tydligt basuneras budskapet ut. Det ska inte vara lätt att flytta till Åland.

Ålands Handelskammare lyfte för ungefär ett år sedan fram frågan om tillämpningen av hembygdsrätten, näringsrätten och jordförvärvsrätten. Redan då konstaterades att alla inte behandlas lika inför lagen och att godtycklighet i många fall utgör grunden i bedömningen gällande vem som ska få bo och verka på Åland.
Nuvarande utformning av jordförvärvsrätten har medfört att ekonomiska intressenter och utländska investerare tvekar att etablera sig på Åland. Detta p.g.a. att nu gällande lagstiftning upplevs som besvärlig och komplicerad.
Tidigare präglades dock landskapsregeringens tillståndsgivning av en viss generositet gällande beviljande av jordförvärvsrätt, men de sötebrödsdagarna verkar vara till ända. Handelskammaren anser att det skall vara fritt fram för alla som vill bo och verka på Åland att köpa tomt på planerat område. Om det är ett strandområde eller ej bör inte spela någon roll så länge området är planerat.

Även hembygdsrätten innehar i dag liksom näringsrätten och jordförvärvsrätten en form som inte är i harmoni med omvärlden. Hembygdsrätten utgör i dag ett hinder för åter- och nyinflyttning och kan anses vara diskriminerande. Hembygdsrätten bör därför revideras så att den inte är knuten till ett finländskt medborgarskap utan rätten bör erbjudas alla EU-medborgare som väljer att bo och verka på Åland.

Det är viktigt att bilden av Åland som ett öppet landskap där alla är välkomna sprids. Om vi skall lyckas trygga och öka vår konkurrenskraft, vår tillväxt, antalet nyanställningar samt välstånd kan vi inte ha ett system som hämmar möjligheterna till en positiv utveckling.
Protektionism är negativt för hela Åland, så bästa politiker få ordning på systemet så att alla som vill bo och verka på Åland skall ha en möjlighet att göra det. Alla vinner på öppenhet.

Ålands Handelskammare
Daniel Dahlén