DELA

Operation ”rädda välfärden” bör påbörjas omedelbart

I den budget som antogs av Ålands lagting före julen beslöt majoriteten att inför år 2013 slopa indexjusteringen av studiestödet, begränsa rätten till sjukkostnadsavdrag, höja självrisken för reseavdraget, slopa produktionsstödet för vindkraften och ta fyra miljoner euro av kommunerna. Med dessa åtgärder beräknar vår regering spara ca 5 miljoner euro under år 2013.
Den enda budgetmotionen som antogs av Ålands lagting i samband med budgetbehandlingen var Liberalernas budgetmotion nr. 43 med Tony Asumaa som förste undertecknare. Resten av de 45 budgetmotionerna förkastades.
Budgetmotionen gäller att utforma ekonomiska nyckeltal som tydligare visar landskapets ekonomiska ställning och som gör det lättare för oss alla att förstå hur ekonomin verkligen ser ut i landskapet. Ekonomiska nyckeltal är väsentliga för att utvärdera landskapsregeringen och dess verksamhet.
Regeringen kan inte mera bara använda sig av uttrycket ”budget i balans år 2015” för att presentera landskapets ekonomiska ställning och verksamhet nu och framöver för oss ålänningar då vi vet att skattegottgörelsen i budgeten för de kommande åren är för optimistiskt beräknat.
Enligt de ekonomiska prognoser Liberalerna tagit del av kommer avräkningsbeloppet att vara 13,5 miljoner euro mindre år 2015 än vad vår regering har budgeterat. Samtidigt budgeterar regeringen att konsumtionsutgifterna ska ökas med 8,5 miljoner euro fram till år 2015. Den så kallade osthyvelprincipen kommer inte mera att räcka till för att visa ett överskott i landskapets budget år 2015.

Nu gäller det för vår regering att börja ta fram ekonomiska nyckeltal för att följa upp ekonomin på ett effektivare sätt och framöver använda sig av uttrycket ”minimera underskottet i landskapets budget” för att inte vilseleda oss ålänningar beträffande landskapets ekonomiska läge.
De nya prognoserna för tillväxt i vårt land visar nämligen bara på en ökning på 0,5 % för år 2013 och 1,7 % för år 2014. I landskapets budget har vår regering räknat med att avräkningsbeloppet ska öka med 5,9 % år 2013, med 4,6 % år 2014 och med 3,0 % år 2015.
Det vi Liberaler erfarit är att avräkningsbeloppet i princip följer samma utvecklingstakt som tillväxtprognoserna. De kalkyler vi Liberaler gjort på basen av de nya ekonomiska prognoserna tyder på att landskapets budget år 2015 kommer att visa ett underskott på 5,7 miljoner euro istället för regeringens budgeterade överskott på 2,0 miljoner euro.

Därför förutsätter Liberalerna och också ett helt enhälligt lagting att landskapsregeringen har beredskap att i brådskande ordning komma till lagtinget med en första tilläggsbudget för år 2013 i syfte att göra nödvändiga strukturella inbesparingar som möjliggör en balans i den offentliga ekonomin på Åland framöver.
Förutom att landskapet uppmanas att utarbeta ekonomiska nyckeltal för effektivare utvärdering av landskapets ekonomi förutsätter Liberalerna och ett enhälligt lagting att landskapsregeringen under det kommande året även lämnar en halvårsredogörelse över budgetförverkligandet till lagtinget.
Detta med tanke på att en ökad budgetdisciplin och en effektiv intern kontroll är a och o för att de ställda kostnadsramarna håller. Vi kan nämligen inte i december konstatera att kostnadsramarna inte höll. För då är det för sent att stiga tidigt upp för att rätta till kostnadsstrukturerna.
För att välfärden på Åland ska kunna bevaras även framöver måste det till strukturella förändringar i landskapets egna verksamheter. Regeringen kan inte bara sitta och plocka pengarna av studerande, sjuka och kommuner för att få den berömda budgeten i balans.
Den liberala lagtingsgruppen
Tony Asumaa
Mats Perämaa
Katrin Sjögren
Viveka Eriksson
Gunnar Jansson
Torsten Sundblom