DELA

Önskas ett förnyat prosteri?

Önskar förtydliga vad jag sade i torsdagens tidning. Huvudfrågan som jag skulle klargöra var: vi har ju redan ett Ålands prosteri?
Och enda ämbetsman i Ålands prosteri är kontraktsprosten.
Ja, vi har prosteriet, men för ett antal år sedan ändrades kyrkolagen så, att prosteriets dåvarande möjligheter till gemensam verksamhet (bl.a. musik, läger m.m.) för församlingarna i prosteriet togs bort. Därför grundade de åländska församlingarna Ålands prosteriförening r.f., där församlingarna är medlemmar och betalar medlemsavgift för gemensam verksamhet.
Sålunda har vi både ett Ålands prosteri där alla församlingar ingår och ett Ålands prosteriförening r.f.

Ifråga om att
åländska församlingar skulle bilda en samfällighet, sade jag att församlingarna blir kapellförsamlingar. Det var fel. Min tanke var att de kommer då att likna kapellförsamlingar.
Församlingarna är självständiga i en samfällighet, men har beslutat handha vissa uppgifter gemensamt, som jag nämnde. Församlingsborna väljer i en samfällighet ett församlingsråd var sej för sin församling. Vidare väljer församlingsborna ett gemensam kyrkofullmäktige; antalet ledamöter är i förhållande till församlingarnas storlek. Det gemensamma kyrkofullmäktige väljer inom sej ett gemensamt kyrkoråd.
Om man går in för att slå ihop församlingar totalt. Då blir till exempel all egendom gemensam. Man har ett gemensamt kyrkofullmäktige och kyrkoråd även i det fallet. Men det är då det blir aktuellt för församlingarna med ett kapellråd. Och församlingarna är kapellförsamlingar. Det är en modell. Det har vi exempel på i Åland idag.

En organisation av Ålands församlingar i enlighet med dagens självstyrelse skulle enligt min mening vara det bästa för det åländskt kyrkolivet. När församlingar sen blir tvungna att gå samman, sker det naturligare enligt den modell som nuvarande landskapsregering har börjat arbeta för, för kommunerna, eller så blir Åland en enda församling i framtiden.
Kaplan Kent Danielsson har redogjort i fredagens tidning om de modeller till sammanslagning, som delar av det åländska kyrkfolket fick ta del av vid ett informationstillfälle i Finströms församlingshem med biskop Björn Vikström. Vid denna information fick vi höra om en modell till sammanslagning som det inte idag finns laglig grund för.
Så är det också med ett förnyat Ålands prosteri utgående från Ålands självstyrelse som modell. Det finns ingen laglig grund för det.
Men vilkendera modellen är det naturligast att välja för Ålands församlingar? När vi tänker framåt med den kyrklighet vi har här idag. Och det vi önskar av framtiden. Här!
Jan-Erik Karlström
kyrkoherde