DELA

Ömsen bluffar inte

Jerker Örjans ger sig in i diskussionen kring utvecklingen av Mariehamns centrum, vilket naturligtvis i sig är helt i sin ordning, men hans inlägg i gårdagens Nyan är tyvärr behäftad med grava faktafel som behöver tillrättaläggas.

För det första; Jerker Örjans försöker på olika sätt förminska utfallet av gallupen som publicerades i Nyan, och vars metodik vidimerades av akademisk expertis, gällande opinionsläget kring Ömsens centrumplaner. Enligt gallupen är stödet för planerna massivt bland ålänningarna. Eftersom det för alla och envar som tagit del av Ömsens planer torde var klart att planerna innebär att Boreniuska huset skall rivas, är det osannolikt att utfallet av gallupen varit annorlunda om frågeställningen fokuserat kring rivningen av huset än att som i gallupen ställa frågan kring ”Ömsens planer i centrum”.

För det andra; nej Jerker Örjans, Ömsen bluffar inte, har inte bluffat och kommer inte att bluffa. Det kommer inte att ske under min vakt. Påståendet att Ömsen skulle ha ”iscensatt en flagrant bluff” är inte värdigt den debattnivå som borde råda kring en av Ålands viktigaste investeringsambitioner på senare tid. Ömsen har av Finlands mest respekterade konsultfirma (Ramboll Finland Oy) gällande konstruktion, hållbarhet och hållfasthet beställt en oberoende, objektiv och sakkunnig utredning gällande kostnaderna för bevarandet av Boreniuska huset. Utredningen visar entydigt att merkostnaderna för bevarandet av huset uppgår till sjusiffriga belopp i euro. Av bl.a. denna orsak är det tyvärr inte försvarbart att bevara huset.

För det tredje; Ömsen har under projekteringen av centrumplanerna från början informerat och i ömsesidig konstruktiv anda regelbundet diskuterat projektet med Mariehamns stad. Staden har från början varit mycket positivt inställd till planerna och den nya arkitekturen; förutom planerna kring Boreniuska huset och dess rivande.

Utöver att Ömsen ville få utrett merkostnaderna för ett bevarande av huset (Ramboll-utredningen) föreslog Ömsen i ett tidigt skede i diskussionerna med staden att Boreniuska husets fasad skulle återuppbyggas efter rivning men detta förslag förkastades tyvärr av staden. Det enda försvarbara alternativet är således att riva huset, för vilket det även numera även finns ett laga kraftvunnet tillstånd.

För det fjärde; Ömsen har till Ömsenkontot och till det skadeförebyggande Trygghetspaketet (utdelning av vattenfelsbrytare och spisvakt) sedan 2015 delat ut sammanlagt över 20 miljoner euro, allt till gagn för våra försäkringstagare. Härutöver stöder Ömsen årligen idrotten och kulturen på Åland med ett belopp i storleksordningen 200 000 euro. Detta är omständigheter som tillsammans med Ömsens offensiva ambition att investera på Åland och i Mariehamn säkerligen medverkar till att Ömsen fortsättningsvis, trots hårdnande konkurrens, behåller sina betydande marknadsandelar på Åland.

DAN-ERIK WOIVALIN
VD FÖR ÅLANDS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG