DELA

Ompröva Pommern-beslut

Debatten om Pommerns bevarande är i dag en fråga som berört många. Viljan att säkra Pommern för framtiden är samstämmig men hur, där råder splittring. Den kommitté som tillsats har utgått från att förvaringen ska ske i en docka invid museet för att ha kontroll över fartyget.

Vad jag anser saknas i kommitténs rapport är hur man säkerställer att Pommern klarar påfrestningar som den kommer att utsättas för under kommande årtionden. Fartyget kommer att vara en besöksplats för allmänheten och då krävs att man även fokuserar på personsäkerhet och säkrar Pommern för haveri.

Pommern mår bäst att förvaras fritt flytande. Om skrovet fixeras i en docka kommer med all säkerhet belastningen på skrov och rigg att öka och frågan är hur Pommern klarar denna påfrestning under lång tid. Den utredningen saknas.

Den primära frågan är således hur man säkrar fartyget för kommande generationer. För att få svar på dessa frågor bör man ha utrett olika alternativ om förvaring och presenterat hur man upprätthåller säkerheten.

Pommern är en teknisk konstruktion, som kräver ett underhåll och då måste man ha en plan för detta. Oavsett om fartyget ligger i docka eller inte. Ansvarig ägare ska därför se till att ha rutiner för förebyggande och avhjälpande underhåll.

Den brännande frågan är hur man genomför detta på bästa och ekonomiskt fördelaktigaste sätt. Torrläggning av skrovet kommer att behöva göras och därmed dockning av fartyget.

I samband med detta kommer underhållsarbeten att göras, som medför en miljöbelastning av närområdet. Kommitténs rapport innehåller kalkyler, som i dagsläget har omarbetats genom att ursprungsförslaget ändrats. Man har nu redovisat en kostnad för docka på, 4,5 millioner euro vilket innebär att ca 60 % av projektets hela kostnad på 7 miljoner euro är att bygga en fast docka vid museet.

Att inte utnyttja en befintlig docka i närområdet och avsevärt minska projektets och framtida underhållskostnader för ägarna är för mig obegripligt och ansvarslöst. Dessutom finns kommande underhållskostnader för fartyget och den 100 meter långa betongdockan inte kalkylerade.

Att nu kommittén försvarar sitt arbete är för mig svårt att förstå när så många reagerar mot upplägget. Frågan är varför. Finns det några dolda agendor eller är det bristande kompetens som gör att man inte kan lyssna på sakkunniga.

Pommern är ett världsarv och bör förvaltas väl. Det är även hela Ålands angelägenhet att se till att Pommern förvaltas väl och på ett ekonomiskt försvarbart sätt. Det är nog läge att ompröva fattade beslut och ifrågasätta om sittande kommitté ska sitta kvar.

Det krävs nog nya krafter med rätt kompetens för att åstadkomma en lösning som hela Åland och Pommerns vänner önskar.

Göte Ekström