DELA

Omklassning av ejdernförsvårar beslut om vårjakt

Bästa Jägare och naturvänner! Många har starka åsikter om vårfågeljakten och vill påstå att vårjaktens vara eller inte vara ligger i händerna på en illvillig jaktminister.

Tyvärr är frågan mer komplicerad än så. Jag har under fyra år som lantråd varit med och beviljat jakt på ejder. Jag är medveten om och tacksam för de värdefulla jaktvårdande insatser som görs. Anledningen till den svaga ejderstammen är inte klarlagd, men en hypotes är Östersjöns tillstånd och bristen på födoämnen försvagar ejderns reproduktion.

Orsaken till att frågan om vårfågeljakt på ejder åter hamnat i ett svårt läge är att ejdern under hösten 2015 omklassats av IUCN och den nya europeiska rödlistan. Även i andra rödlistor klassas ejdern som nära hotad, sårbar eller till och med starkt hotad. Detta betyder att det finns nya omständigheter som landskapsregeringen måste beakta när man fattar beslut om vårjakten.

Ett sätt att rädda vårjakten på lång sikt är att vara delaktiga i beredningen av den internationella förvaltningsplanen för ejdern som nu ska tas fram inom ramen för AEWA. I planen kommer att föreslås åtgärder för att stärka stammen. På basen av den internationella förvaltningsplanen finns möjlighet att ta fram en åländsk förvaltningsplan där bl a vårjakt på ejder ingår som ett sätt att motivera jägarkåren till fortsatta jaktvårdande insatser.

Landskapsregeringens önskan är att säkerställa vårjakten på lång sikt. Valet av strategi är inte enkel, vare sig för mig eller för landskapsregeringen som helhet.

Camilla Gunell

Närings- och miljöminister (S)