DELA

Ombyggnad av Storagatan är viktigt för trafiksäkerheten

Rolf Granlund (ÅF) kritiserar Storagatan och dess genomförande. Som medlem i Infranämnden vill jag ge en syn på saken. Faktum är att gatuavsnittet och korsningarna är stadens mest olycksdrabbade, vi har ett otal plåtskador och märkväl att vi haft tre dödsfall i trafiken på sträckan. Vatten- och avloppsrören hade läckagen och var med dagligt språkbruk ”slut”. Alltså är både reparation av rör och ombyggnad ur trafiksäkerhetsperspektiv av nöden. Fotgängare och cyklister har också rätt till gatorna.

Påståendet att utrymmet för biltrafiken minskar stämmer inte, däremot har en plattlagd yta lagts till på vardera sida för att dämpa hastigheten. Den plattlagda ytan ligger på samma höjd som asfalten, vilket innebär att den sammanlagda ytan är körbana. Att korsningsområdena är upphöjda är en konsekvens av att man vill undvika dödsfall pga höga hastigheter. Övergångsställena är belagd med en slätare granit, krysshamrad.

Om det är extravagant är en åsiktsfråga, stenläggningen i korsningarna är också långsiktiga investeringar. De håller uppåt 100 år (jfr Mannerheimvägen) medan asfalt skall ersättas med 15–20 års mellanrum. Stenläggningen kan vid sättningar tas upp och justeras medan asfalt i det fallet måste rivas upp och läggas ny. Slitaget på underlaget i korsningarna är också större än på raksträckor. Vi slipper alltså ombyggnader som ingen är betjänt av. Grovt taget är kostnaden för asfalt 15 euro/kvm (+upprivning) medan stenläggningen kostar 90 euro/kvm. Långsiktig årskostnad för stenläggning är alltså mindre och i mina ögon vinner estetiken.

Däremot måste infrastrukturnämnden och avdelningen ta till sig den kritik som finns mot den långa genomförandetiden, en orsak är det osäkra läget med rörens läge och skick som gör det svårt att få ett bra avtalsunderlag och annan är entreprenadjuridiken som skall gå att göra bättre. Troligen skull vi också vinna på att ha tydligare skyltning av alternativa körrutter från början. Här gäller nya tag på flera fronter.

Vad gäller Ålandsvägen baserar sig ombyggnadens utformning på ett arbete som en av fullmäktige tillsatt kommitte kom fram till efter viss vånda. Det är alltså inte ett lossryckt påhitt. Sedan är det skäl att komma ihåg att det som är rätt i politiken är vad fullmäktiges majoritet beslutar, det är alltså inte de enskilda ledamöternas uppfattning, inte ens minoritetens uppfattning som är det rätta.

Lennart Isaksson

Ledamot i

IN för MSM