DELA

Ombudsman eller ombud?

En ny lag har behandlats i lagtinget. Ett administrativt förslag som innebär att en ny myndighet bildas bestående av diskrimineringsombudsmannen (DO), barnombudsmannen, patient- och klientombudsmannen samt konsumentrådgivningen. Samordningen kommer förhoppningsvis att innebära att servicen förbättras eftersom ålänningarna kan vända sig till en och samma myndighet som sedan fördelar ärendena inbördes beroende på vad ärendena gäller.

Flera saker har varit viktiga för liberalerna när lagförslaget behandlats i lagtinget. För det första, och viktigaste, tillgänglighet och funktion. Det ska vara lätt att ta kontakt om man upplever att man blivit diskriminerad. Idag är DO:s ansvarsområde begränsat vilket skapat förvirring och en oklar situation. DO:s ansvar och åtgärder är begränsat till tjänsteinnehavare inom landskapet och kommunerna. Arbetarskyddsbyrå övervakar att arbetstagare vid landskapet och kommunerna, statstjänstemän och privaträttsligt anställda inte diskrimineras medan rikets minoritetsombudsman är behörig instans när det gäller diskrimineringsfrågor inom privatlivet, näringslivet samt landskapets arbetstagare. Det upplevs som krångligt för allmänheten att veta till vilken av de tre myndigheterna ett ärende hör. Har man tagit mod till sig att anmäla är risken att luften går ur. Liberalerna vill att de uppgifter som hittills skötts av riksmyndigheter i fortsättningen skulle handhas av den nybildade åländska myndigheten. Idag fungerar redan konsumentrådgivningen och konsumenträttsrådgivaren på detta sätt.

För det andra anser vi att den nya myndighetens fysiska placering ska var tillgänglig och lätt att hitta.

För det tredje, vilket skapat mest debatt, anser vi att tiden nu skulle ha varit mogen att landskapet i likhet med Norge går i bräschen för en utveckling av begreppet så att det blir könsneutralt. Begreppet består av två olika led där det första ledet ”ombud”, som anger det materiella innehållet, skulle bibehållas medan könsbestämningen i begreppets andra led skulle utgå. Den nya myndighetens namn skulle då ha blivit Ålands ombudsmyndighet i stället för ombudsmannamyndighet.
I kongruens skulle ombudsmannanämnd blivit ombudsnämnd och ombudsmännen ombud. Utvecklingen framåt, också språkutvecklingen, polisman-polis, tjänsteman-tjänsteinnehavare, lagtingsman-lagtingsledamot, ombudsman-ombud, städerska-lokalvårdare osv. Det går det att driva jämställdhetsfrågor på flera plan. Man kan vara för likvärdig lön för likvärdigt jobb, jämställd föräldraledighet, jämställda pensioner OCH symbolfrågor.

I USA och Canada går man inför att använda ombud i stället för ombudsman, bland annat på flera universitet. I Norge, som är föregångare inom jämställdhet, har man gått inför ombud och det kommer man troligtvis att göra också i riket när man nu reviderar diskrimineringslagstiftningen. Jag är övertygad om att vi har både utvecklingen och tiden på vår sida.
Katrin Sjögren
ordförande,
Liberalerna