DELA

Om självrekryterande ’gallupar’

Matz Adamczak och Nya Åland fortsätter envist att pusha sin så kallade ”gallup” och påstår ofta att de är transparenta och tydliga i att det bara är ett estimat. Man samtidigt så förefaller de alltid presentera sina siffror som absolut sanningar. Tvärsäkert presenterar de siffror som säger att han har så många procent och hon får så många.

När jag tidigare ifrågasatte dessa gallupar fick jag som svar från Nya Åland att: ”Vi har varit, och är, väldigt noga med att berätta precis hur vi gör, hur man kan delta, vilka utmaningarna är och hur resultatet kan påverkas på olika sätt. Den här transparensen är viktig för oss, just för att Nyans läsarna själva ska kunna ta ställning till de resultat som presenteras.”

Sedan dess har jag förgäves försökt hitta denna transparens, men har bara funnit tvärsäkra på stående om ökat stöd hit och förlorade mandat dit…

I ett svar till en insändare i Nya Åland nyligen som ifrågasätter dessa gallupar så sträcker sig Mats Adamczak så långt att han där hånar insändarskribentens kunskaper och påstår ett denne inte vet någonting om gallupar.

Jag tänker inte börja gå in på statistik och sådant men vill bara påminna Mats om en sak som han högst antagligen känner till, men valt att inte berätta: Inför det senaste valet i Sverige så var det några opinionsmätarföretag som fullständigt misslyckades med att estimera stödet för populistiska partier. Den gemensamma nämnaren för dessa undersökningar var att de i likhet med Ålands Gallup var självrekryterande.

När dessutom Ålands Gallup tydligen valt att kombinera en allmän fråga, som kan beställas av kund, med en politisk fråga så ökar möjligheten till snedvridning genom ’inropnings-frågor’ i gallupen som är avsedda att locka ett specifikt klientel. Det är nog inte så man brukar bedriva seriösa undersökningar, eller?

Anders Enges

Svar på insändare:

Tråkigt Andreas att du tycker att jag hånar Harry, när jag bemöter hans påstående att självrekryterande opinionsmätningar är oseriösa. Det var inte min ambition på något sätt.

Det är problematiskt att diskutera om gallupar är seriöst gjorda eller ej, om man inte tar upp viktningarna , eftersom de har en mycket central roll i hur träffsäkra galluparna är.

Viktningarna strävar efter att skapa så snarlika förhållanden som möjligt, det vill säga med det kompenserar man att ingen viktig parameter blir snedvriden som ålder, kön, bostadsort och vilket parti som man röstade på i det senaste val. Harry valde att inte prata om viktningar i sin kritik och det avslöjar nog hur kunnig man är i framtagandet av opinionsundersökningar.

Till dina kommentarer. Jo jag är medveten om att i senaste valet så lyckades inte några av de självrekryterande instituten förutspå de populistiska partiernas röster så bra. Noterbart är att i valet före 2014, så var de självrekryterande galluparna som var bäst på att förespå valresultatet och det medförde att även de etablerade instituten började att ta in en del av sina deltagare via självrekryterande gallupar, eftersom de traditionella metoderna har mycket svårt att lyckas engagera unga personer att svara på e-post, brev eller telefon. Som du vet misslyckade traditionella instituten i att förutspå Trump valet och Brexit. Det blev en tankeställare för många av instituten. Gamla modeller som fungerade för 20 års sedan fungerar inte lika bra mera när både medielandskapet och beteende har ändras bland människorna.

Din andra sak om ”inrops frågor ” är något som jag är medveten om och försöker kompensera genom att det är minst två olika huvudfrågor varje gång för att försöka attrahera olika i intressegrupper till varje enkät. Vi kommer att börja köra med tre frågor just för att späda ut olika intressegruppering. Dessutom så slår vi ihop olika månadsgallupar för ytterligare kunna späda ut eventuella intressegrupperingar.

Det som känns väldigt tryggt för min del är att en av Finlands mest rutinerade politiska sakkunniga och som arbetat med gallupar Göran Djupsund, anser att min metod definitivt är seriös.

Du kan läsa mera om tillvägångssättet på www.alandgallup.com.

Mats Adamczak