DELA

Om miljöhänsyn och hållbar utveckling

Det förslag till ny miljöskyddslag som nu behandlas i lagtinget baseras på uppfattningen att ”miljöhänsyn” är en oönskad, begränsande faktor för näringslivs- och annan utveckling, och att dessa miljöhänsyn därför bör minimeras. Detta är ett katastrofalt föråldrat och fullkomligt ohållbart synsätt.
Under de senaste 20 åren, alltsedan den så kallade Brundtlandkommissionens rapport om hållbar utveckling, har det globala samfundet under olika former dryftat förhållandet mellan miljö och utveckling. En ledtråd har varit att miljöhänsyn och ekologiska aspekter inte är en för övrig utveckling begränsande faktor.
Tvärtom är ekonomisk utveckling på lång sikt hållbar endast i den mån ekologiska och sociala aspekter integrerats som självklara delar, det vill säga all verksamhet skall, för att vara framgångsrik, beakta miljö- och sociala hänsyn inom sitt verksamhetsområde.
FN:s konferenser om miljö och utveckling har upprepat betonat att hållbar utveckling har tre dimensioner: ekonomisk, ekologisk, social. Ekonomiska och sociala aspekter är politik-områden, men ekologin innefattar naturlagarna, och naturlagarna kan man inte rösta om. Alltså måste de utgöra ramvillkor innanför vilka samhället agerar.

Stiftelsen Det naturliga Steget har formulerat ramarna för ett hållbart samhälle utifrån en rad så kallade koncensusdokument, ett slags minsta gemensamma nämnare för vad naturvetenskaparna är ense om:
I det hållbara samhället
1) utsätts inte naturen systematiskt för koncentrationsökning av ämnen från berggrunden (t ex olja, tungmetaller)
2) utsätts inte naturen systematiskt för koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion (kemiska föreningar som ftalater, perfluorerade ämnen)
3) undanträngs inte naturen systematiskt med fysiska metoder, (genom skogsskövling, utfiske, asfaltering)
4) tillgodoses människors grundläggande behov (av säkerhet, försörjning, uppskattning).
Ålands Natur och Miljö vill att Ålands landskapsregering och lagting antar dessa system-villkor som ramar för all lagstiftning.
Ålands Natur och Miljö rf
Gunda Åbonde-Wickström, ordförande
Åsa Hägg, viceordförande