DELA

Om gummigranulat och hälsorisker

Europeiska kemikaliebyråns (Echa) utvärdering av möjliga hälsorisker av återvunnet gummigranulat som används som utfyllnad i konstgräsplaner (februari 2017) har förekommit i den lokala debatten om konstgräsets vara eller icke vara. Låt mig citera några utdrag ur denna rapport.

1. Inledningsvis skriver man: ”Echa har inte funnit något skäl till att avråda personer från att utöva idrott på konstgräs som innehåller återvunnet gummigranulat som fyllningsmaterial…”. ”Detta baseras på evidens som är tillgänglig idag. På grund av osäkerheterna utfärdar dock Echa flera rekommendationer för att säkerställa att eventuella kvarstående farhågor är undanröjda.”

2. Echa har även identifierat ett antal osäkerhetsfaktorer i sin utvärdering. Här nämner man bland annat att studiematerialet omfattar material från fler än 100 planer (det finns totalt över 70 000 fullstora fotbollsplaner med gummigranulat i Europa och varje plan innehåller ca 60 ton granulat), att det finns kunskapsluckor om vilka ämnen som förekommer i granulatet och deras koncentrationer, att det finns importerat granulat med annorlunda sammansättning, att de kombinerade effekterna av alla ämnen i granulatet är okända och mycket svåra att bedöma.

3. Echa framhåller ytterligare att undersökningarna fortsätter. Man konstaterar att USA:s miljövårdsmyndighet EPA kommer att lämna sin rapport ”Recyckled Tire Crumb Used on Playing Fields” i slutet av 2017 och att Echas egen utvärdering måste granskas efter detta.

4. Till sist utfärdar Echa bland annat följande rekommendationer: Man bör överväga ändringar i REACH-förordningen för att säkerställa granulat med låga koncentrationer av farliga ämnen, ägare och handhavare av planer med gummigranulat bör mäta olika koncentrationer av farliga ämnen och göra denna information tillgänglig för intresserade på ett lättförståeligt sätt, idrotts- och fotbollsförbund bör samarbeta med granulatproducenter så att information om säkerhet förmedlas på ett lättförståeligt sätt till spelare och allmänhet.

5. Avslutningsvis rekommenderar Echa att spelare som använder konstgräsplaner bör vidta ”grundläggande hygienåtgärder efter att ha spelat på konstgräs som innehåller återvunnet gummigranulat. De bör till exempel alltid tvätta händerna efter att ha spelat på planen och innan de äter, snabbt rengöra sår och skrubbsår, ta av sina skor/fotbollsskor, sportutrustning och nedsmutsade kläder utomhus för att förhindra att gummismulor hamnar inomhus, och spelare som råkar få gummismulor i munnen bör inte svälja dem.”

6. I sin rapport behandlar Echa endast hälsorisker för de som vistas på dessa planer. Granulatets påverkan på miljön utanför planerna i form av utsläpp av både granulat och mikroplaster (även för ögat osynliga nanopartiklar) behandlas inte.

Anders Casén