DELA

Om att ändra beslut om naturskydd

Signilskär– Märkets naturreservat inrättades i maj 2009.
Reservatet inrättades för ”att skydda landskapsbilden, växt- och djurlivet, särskilda kulturframkallade naturtyper och för att tillgodose mark för friluftslivet”.
Inom reservatet är det förbjudet att färdas utanför utprickad farled med alla fartyg som uppfyller SOLAS konvention och är större än 300 bruttoregisterton. Reservatet inrättades också för att vattenområdena är svåra att navigera i och att det kan föreligga risk för olyckor med oljeutsläpp som följd.

Nu vill Eckerölinjen få möjlighet att utnyttja norra farleden som går genom reservatet och att farleden skall prickas upp.
Ålands Natur och Miljö anser att ett naturreservat skall fredas enligt beslutet som tagits och om farleden prickas upp har naturskyddet redan luckrats upp.
En prickad farled kommer att bli tillgänglig för all båttrafik, det blir knappast Eckerölinjens privata farled. En allmän båttrafikled genom reservatet är ungefär som en allmän landsväg genom ett naturreservat, vilket som helst.

Nu är ju frågan varför Ålands landskapsregering redan vill ändra sitt beslut om naturskydd i reservatet. Är det så att ekonomiska intressen går före naturskyddsintressen?
Ålands Natur och Miljö vill igen poängtera att naturskyddsområden inte skall ha allmänna farleder eller vägar.
Eckerölinjen har tidigare gått ut med att de har stort miljöansvar. Det här är inget rätt sätt att visa detta.

Styrelsen för Ålands Natur och Miljö