DELA

Olyckligt för ÅHS

Styrelsen för Ålands Hälso- och Sjukvård tog beslutet att företrädare för de fackliga organisationerna på Åland inte längre har närvarorätt på styrelsens möten. Någon beslutanderätt har nämnda företrädare aldrig haft men däremot yttranderätt. Undertecknad ser detta beslut som synnerligen olyckligt. ÅHS är en stor och viktig arbetsgivare med anställda som tillhör flera olika intresseorganisationer vars uppgift är att tillgodose medlemmarnas intressen och bevaka att gällande avtal följs. Vidare kan företrädare för dessa organisationer bistå med den kunskap som just är aktuell för den specifika yrkesgrupp de ansvarar för. Nu skall detta informationsutbyte ske i ett samarbetsorgan som hittills har visat sig vara rätt så inaktivt.

Som fackligt aktiv, bland annat som förtroendeman, har jag alltid upplevt förhandlingar som ett samarbete mellan arbetstagare och arbetsgivare där båda har ett intresse av att uppnå en så gynnsam situation som möjligt för alla inblandade parter. Nöjda och motiverade arbetstagare är en resurs som inte kan förbigås. Att som arbetstagare få känna sig delaktig i verksamheten leder till engagemang och trivsel. Ett sätt att ta del av detta är att få sin röst hörd där besluten tas samt att i ett tidigt skede få vetskap om vad som är på gång. Den möjligheten fanns inom ÅHS innan ovanrelaterade besluts togs.
Till sist: en eloge till styrelseledamöterna Ulla-Britt Dahl (lib) och Camilla Gunell (s) för att ni öppet och klart deklarerade er avvikande uppfattning.
Sune Alén,
ordförande Akava-Åland r.f.