DELA

Olika syn på Waldorf

Waldorf-pedagogiken tillför på Åland en valbarhet som är lovvärd både för föräldrarna och barnen. Men i sakfrågan så ser Antonio Salminen och vi från Socialdemokraterna på två helt olika sorters siffror. Han ser på totalkostnaden i staden och i Mariehamn 10.312 euro medan vi, stadsdirektören och skolnämnden ser på den rörliga kostnaden (Mat, undervisningsmaterial och timresurser) 4764 euro.
Jag anser att medan vi gör nedskärningar på assistent resurser och har mindre delade grupplektioner i de kommunala skolorna är det omöjligt att låta en privat satsning kosta 1650 euro mer per elev och år. Kostnaderna staden har i skolan är inte så att kostnaderna ökar eller minskar med en summa som motsvarar den genomsnittliga kostnaden per elev när antalet elever ökas eller minskas med en eller några få.
Dessutom har Stadsstyrelsen i samband med tomtreservationen för skolan § 216, 20.05.2010 beslutat att staden åtar sig de up pgifter som enligt grundskolelagen förutsätts av en ersättande skolas förläggningskommun men inte åtar sig ansvar för FINANSIERING av skolan.

Läget i Mariehamn är så att vi klarar av elevantalet med god marginal med de befintliga skolorna och då känns det inte rätt att dels göra en merkostnad för de kommunala skolorna och dessutom betala mer för de elever som går i Waldorfskolan. När vi i alla andra kommunala verksamheter strävar efter en så kostnadseffektiv verksamhet som möjligt kan jag inte ge de bidrag till Waldorfskolan som herr Salminen vill.
Inom barnomsorgen får man bara 90% av kostnaden per barn och år som driftsbidrag vid en privat satsning. D.v.s man får inte extra pengar för fastigheten, inventarier eller andra fasta kostnader. Antonio Salminen ville att Waldorfskolan skulle få 135% i driftsbidrag och det kunde jag inte gå med på. Det är ju en dröm att få driva en skola utan fasta kostnader!
Henrik Löthman (S)