DELA

Olika kulturer medför större välstånd

En person med finskt namn har betalat för att jag ska få upp en text av Åländsk Demokrati i mitt Facebookflöde nu flera veckor. Jag har läst den och känner mig manad att dela med mig av mina tankar kring de saker som ÅD tar upp om mångkultur etc.

Jag tycker att det är bra att kultur diskuteras och att partier och enskilda skriver ned sina åsikter. Kultur är ett komplext fenomen i sig och därtill kommer att alla förstår det på olika sätt.

I mitt jobb på Högskolan på Åland har jag en kurs som heter Interkulturell kommunikation. Jag brukar börja den med att påstå att för att uppnå bra kommunikation behövs tre saker: Kunskap, erfarenhet och attityd. Och har man inte alla tre, så räcker det med två av dem. Jag tänker ta upp några saker som kan sägas höra till kunskapsdelen här.

Till att börja med är det viktigt att tänka på att en grupps kultur dels finns osynlig inuti individerna och dels syns och hörs utanpå. Det som finns inuti är verklighetsuppfattning och värderingar bland annat.

Det svåra är att veta något om dem, så vi gissar gärna. Om kulturer som vi inte har så mycket information måste vi gissa mycket. Brist på information om vissa kulturer beror ofta på brist på intresse (inte så positiv attityd).

Alla grupper består av medlemmar som är olika i varierande grad enligt en normalfördelning. De som avviker mest är de som märks mest och som stereotyper baseras på. Om man inte träffar medlemmar ur den gruppen, antar man lätt att alla i gruppen är som stereotypen.

Om man vill säga något viktigt och riktigt om en grupp behöver man statistik. Det räcker inte med att hänvisa till bara en upplevelse. (Den räcker inte som underlag för att generalisera om miljoner människor.) Men upplevelsen är viktig för den får oss att bli intresserade.

ÅD:s text tar upp mångkultur, mångetnicitet och mångspråkighet. Det är riktigt svårt att bena ut de begreppen. För mig är det tydligt att de inte kan avgränsas från varandra.

En etnisk grupp har en gemensam kultur och ett gemensamt språk. Om ett samhälle har många etniska grupper är det vanligt att dessa inte så lätt integreras och misstänksamhet är ofta förekommande. Om samhället är tryggt och rikt uppstår färre konflikter.

Däremot ger de olika kulturerna upphov till utveckling, idéer och entreprenörskap, vilket medför större välstånd.

ÅD tar upp ålderdomliga sedvänjor som förekommer i vissa av de länder varifrån flyktingar kommer. Det är verkligen inte önskvärt att dessa sedvänjor utövas på Åland, men de är också förbjudna enligt våra lagar. Troligen flyr många av de som lämnar sina hemländer från just dessa seder.

Statistiken visar att invandrare riskerar att hamna i brottslighet lite mer än inrikes födda. Det förklaras av deras svaga socioekonomiska position. Det gällde finländare som invandrat till Sverige på 60- och 70-talen också. Invandrare är i princip bra folk som söker ett bättre liv, men som har många svårigheter att kämpa med…

ERIK HEMMING

LEKTOR I SPRÅK VID HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND