DELA

Okunskap föder politikerförakt

Inom Ålands Producentförbund, ÅPF pågår just nu remissarbetet avseende det omdiskuterade förslaget till nytt landsbygdsutvecklingsprogram. I tisdags samlades representanter för samtliga utskott samt styrelsen till ett gemensamt möte. Igen uttrycktes förvåning över vissa av förslagen men även förvåning över brist på förslag i andra fall. Förvåning uttrycktes även över vissa politikers uttalanden under den senaste tiden.
I programmets inledande del beskrivs mycket tydligt jordbrukets nuvarande förutsättningar på Åland. Den dåliga lönsamheten föranledd av låga producentpriser i kombination med en snabb kostnadsutveckling lyfts tydligt fram. Likaså pekar man på den dåliga arronderingen, alltså små och oregelbundna åkrar samt problematiken med våra fraktkostnader som kraftigt försämrar konkurrensförmågan. Allt detta är inget nytt för jordbrukarna och borde heller inte vara det för våra politiker. Därför blir man både förvånad och förbannad då Roger Jansson, tidigare näringsminister med ansvar för jordbruket, i sin födelsedagsintervju påstår att vi skulle ha bättre förutsättningar på Åland än i riket och därför klarar en lägre stödnivå. Bortskämda ansåg han att vi var. Så lät det inte på honom då han bedrev kampanj bland jordbrukarna inför ett tidigare riksdagsval.
Bortskämda var f.ö. en benämning som Barbro Sundback använde om läkarna på ÅHS. Jag undrar om uttrycket leder till någon form av repressalier för Roger Jansson, knappast. Barbro Sundback fick som bekant sluta som ordförande.

De senaste dagarna har man diskuterat olika hot som våra politiker utsatts för. Dessa hot är något som jag på inget sätt stöder. Ändå är sannolikt uttalanden likt det av Roger Jansson något som föder både ilska och politikerförakt. Då ”vanligt folk” uppfattar att kompetensen bland ledande politiker inte står i relation till deras självförtroende kan också reaktionerna spåra ur.
ÅPF har krävt en oberoende konsekvensutredning över förslaget till nytt landsbygdsutvecklingsprogram. Ett arbete som behöver göras så fort som möjligt och borde omfatta produktions-, miljö- och inkomstmässiga följder. Jordbrukets nuvarande situation beskrivs som sagt tydligt i den inledande delen av programförslaget. Jag föreslår därför att samtliga lagtingsledamöter läser in sig på detta inför kommande beslut. Med detta som bakgrund tillsammans med den kommande konsekvensutredningen hyser jag ändå tillförsikt över att kloka beslut skall fattas som tryggar böndernas inkomster vilket ger en fortsatt produktion av rena, lokala produkter på ett miljövänligt sätt.
Tage Eriksson
viceordförande ÅPF