DELA

Öka kunskapen kring våld i relationer

Efter Jenny Jonstoijs förträffliga ledare (tidningen Åland 4.8.2011) om jämställdhet vill vi slå ett slag för ökad kunskap om personer i våldsamma relationer. Vi vill avliva myten om de våldsutsatta i nära relationer. Vi vill förklara varför personer inte lämnar sin våldsutövande partner.
Det handlar om en ”normaliseringsprocess” som definierats av Eva Lundberg, professor vid Uppsala universitet. Den förklarar hur det psykiska och det fysiska våldet gradvis trappas upp så att våldet och andra kränkningar upplevs som mindre allvarliga av den utsatta personen. Våldet och kränkningarna blir en del av förhållandet. Genom att på olika sätt kontrollera, ha makt över sin partners handlingar, tvinga partnern att ändra sig och därigenom minska sin partners livsutrymme blir ojämställdheten helt enkelt en normal företeelse i förhållandet.

Båda parter (offer och förövare) behöver få professionell hjälp. Våld i nära relation er uppkommer i både heterosexuella och samkönade relationer. Det är viktigt att poängtera att professionella, som i sitt arbete kommer i kontakt med våldsutsatta, har rätt utbildning och även vågar ställa relevanta frågor vid minsta misstanke om att någon utsatts för våld.
Därför är det enormt viktigt med utbildning inom detta område. Alla berörda och intresserade bör delta i den utbildning som ges. Landskapsregeringen ordnar flera utbildningstillfällen i höst och hoppeligen deltar berörda som i sitt arbete kommer i kontakt med offer och förövare. Mer utbildning ökar jämställdheten och förståelsen för problematiken om våld i nära relationer. Våld i nära relationer är ett globalt problem, Åland är inget undantag.
Ann Eriksson (S)
Frida Halvorsen-Eriksson (S)
Kandidater i lagtingsvalet och kommunalvalet i Mariehamn