DELA

Ok att bygga på höjden

Med anledning av chefredaktör Niklas Lampis ledare i Ålandstidningen 25.10.2011 vill vi som ansvariga chefer i Mariehamn klargöra stadens tydliga vilja att skapa ett livskraftigt centrum. Staden har inga skygglappar och staden kommer att få växa på höjden. Därtill kommer staden att se till att kravet på parkeringsplatser i Mariehamn inte är ett bekymmer som omöjliggör byggande.

Staden inser betydelsen av att lyssna till fastighetsägarna och övrigt näringsliv samt att ta tillvara den investeringsvilja som, vid envar tidpunkt, finns. Snabbhet i stadens behandling är väsentlig, och kommer att prioriteras.

I fråga om Magazintomten har stadsstyrelsen redan 15 september gett i uppdrag åt stadsplanenämnden att då en anhållan kommer in ha som utgångspunkt att avvikelse från generalplanen kan göras i fråga om antalet våningar så att åtta våningar är möjligt. Detta är en utfästelse från stadens sida om att projektet kommer att kunna förverkligas och den politiska viljan i denna fråga är entydig.
Mariehamn, 26 oktober 2011
Edgar Vickström, stadsdirektör
Emma Dahlén, kanslichef
Kai Söderlund, teknisk chef
Sirkka Wegelius, stadsarkitekt