DELA

Ojämlikhet i vården måste tas på allvar

Ålands socialdemokrater har under den senaste tiden tagit del av rapporter och artiklar om en ökande ojämlikhet i vården i både Sverige och Finland. Enligt Cancerfonden i Sverige samt finländsk cancerstatistik ökar hälsogapet mellan hög- och låginkomsttagare.

Själva sjukdomen väljer inte hög- eller lågutbildad, men efter att människor fått diagnos träder en skillnad in. De cancerpatienter som enbart gått grundskola tillfrisknar i lägre grad än de med högre skolning. Denna skillnad ökar hela tiden visar Finlands cancerregister.

Vård och omsorg ska vara individuellt behovsanpassade och onda spiraler ska brytas tidigt. Därför behövs det tydligare målsättningar som syftar till att medvetandegöra och arbeta mot skillnader i hur människor vårdas.

Om faktorer som utbildningsgrad och socioekonomisk status inverkar på om och hurdan behandling människor får, måste detta missförhållande rättas till. Också vårdutbildningen bör ta in jämlikhetsperspektivet för att lära sig upptäcka skillnader i bemötande.

Hur situationen är på Åland vet vi inte eftersom en sådan utredning inte gjorts. Vi upplever att man på Åland får en god cancervård. Men eftersom könsperspektivet utretts kring mäns och kvinnors hälsa, vore nästa steg att utreda ifall också olikhet finns i bemötande och vård mellan personer med olika utbildningsnivå och socioekonomisk status.

Lika bra vård för alla, oberoende kön eller utbildningsgrad anser vi ska vara en självklarhet. Ålands socialdemokrater slår vakt om den offentligt finansierade hälso- och sjukvården. Vi ser den som en garant för att alla människor får en jämlik och god vård.

STYRELSEN FÖR ÅLANDS SOCIALDEMOKRATER