DELA

Ohållbar ekvation, landskapsregeringen

Drogsituationen på Åland är belyst frekvent från polisen, ÅHS, fältarna, psykmottagningen och andra instanser som endera direkt eller indirekt jobbar med brukare av narkotiska preparat.

Det är ingen vacker bild som målas upp gällande våra ungdomars framtid.

Centern anser att resurser bör brådskande sättas in för att tackla problemet med ökad droganvändning på Åland. Samtidigt vill Landskapsregeringen minska resurserna till kommunerna via landskapsandelssystemet med 4 miljoner euro.

Landskapsandelarna är pengar som fördelas mellan kommunerna och pengarna används för att finansiera den lagstadgade sociala servicen i kommunerna så som banomsorg och skola. Vi anser att det är ohållbart att ha ett långsiktigt perspektiv gällande det förebyggande drogarbete när detta arbete sker tidigt i människors liv. Att ge barn stöd och förutsättningar till fysisk-och psykiskhälsa, ett gott självförtroende och en god grund att stå på när man fortsätter in i tonåren och det vuxna livet.

För att skapa trygga ungdomar och vuxna behövs extraresurser både i barnomsorgen och i skolan.

Det kan handla om assistenter, barnpsykologer, fler vuxna i skolan, utbildning av personalen gällande specialbehov och mycket mera.

Görs inte tidiga insatser och satsar vi inte på barn och unga kommer droganvändningen eskalera. Hur går denna ekvation ihop?

Centerns lagtingsgrupp