DELA

Ogenomtänkt ungdomsråd

Öppet brev till landskapsregeringen,
Britt Lundberg, ansvarig minister för ungdomsrådets bildande
Vi har nyligen blivit varse att ett nytt ungdomsråd ska bildas på Åland, detta som ett led i landskapsregeringens ungdomspolitiska linje. Ungdomsrådet kommer att bildas under ett stormöte den 17 november. På grund av studier och arbete hålls stormötet kl. 17.00 eller 18.00, vilket genast utesluter allt eventuellt deltagande från skärgården. Det här är våra tankar om planerna.

Idag är det den 9 november, och ännu har ingen inbjudan till stormötet synts till. Varför sprids inte informationen till de berörda, alltså, oss ungdomar? Det går heller inte att hitta information någonstans, varken på landskapsregeringens hemsida, ungdomskonsulentens blogg eller ungdomsportalen ung.ax.
Förutom den obefintliga informationen anser vi att man helt förbisett det viktigaste förankringsarbetet, som borde ha skett ute i kommunerna. Om ungdomsrådet ska representera alla åländska ungdomar vore det väl eftersträvansvärt att ha en så stor demografisk spridning som möjligt representerade i rådet?
Skunk har lång erfarenhet av ungdomsarbete och jobbar alltid utifrån ett demokratiskt perspektiv för att främja ungas påverkansmöjligheter. Några får den träningen hemma, men för de allra flesta krävs träning i demokratiskt tänkande, träning att formulera sig och uttrycka sina åsikter. Det behövs kunskap, stöd och uppmuntran, och det arbetet börjar på gräsrotsnivå.

Det är naivt att tro att ungdomarna ska strömma till stormötet med så vaga förutsättningar som att ”vi ska bilda ett ungdomsråd”. Resultatet blir att de som deltar endast är de sedan tidigare engagerade ungdomarna, alltså, de som har demokratisk träning i bagaget eller som har kontakter med dem som redan varit involverade.
Vi har många frågor kring varför någon då ska vilja sitta i ungdomsrådet.
Hur många ska sitta i rådet och vad ska göras där?
Vilket är rådets syfte, dess målsättning, ja vilket mandat har det?
Har man tagit fram styrdokument?
Nej, alltför mycket är oklart och det ger en bild av ett ogenomtänkt förslag. Igen.

Även hur tillsättandet av ungdomsrådet ska gå till är ytterst tveksamt. Endast den som närvarar vid mötet har rösträtt. En ytterst odemokratisk metod där man återigen faktiskt utesluter den största delen av målgruppen.
Vi är vana vid att ungdomar åsidosätts, ”ungdomar är vår framtid” hörs ofta från er makthavare, direkt eller indirekt. Det vi nu ser är att landskapsregeringen tillsätter ett ungdomsråd helt utan uppdrag och grund i en demokratisk process, de leker låtsasdemokrati med ungdomarna som spelpjäser. Vi tycker det är att lura de unga.

Är det möjligtvis så att den sittande regeringen så gärna vill förlänga listan över vidtagna åtgärder under mandatperioden att man nu, under de sista skälvande minuterna, desperat driver igenom halvfärdiga, ogenomtänkta förslag? Det naturliga skulle väl vara att den nya landskapsregeringen tillsätter ett ungdomsråd, precis som man göra med andra grupper, råd och delegationer. Visst ser det bra ut att ha ett ungdomsråd, det visar att ni engagerar er och ”involverar ungdomarna i politiken”. Men det räcker inte med fina ord. Har man inte tänkt ett steg längre är ungdomsrådet på förhand tyvärr dömt att misslyckas.
För SKUNKs styrelse,
Sara Strandberg och Elin Thomasson