DELA

Ogenomtänkt om garaget, Sundblom!

Erik Sundblom motiverar ett inlägg om Miramargaraget med undertecknads okunskap. Sundblom redovisar däremot inte vad den okunskapen går ut på.

I sitt resonemang/ förslag till en helt annan lösning visar däremot Sundblom att han inte har kunskap om hur man i dag planerar och bygger slutna parkeringsutrymmen.
I stadens parkeringskommitté som jag ledde anlitade vi den främsta expertisen inom området underjordiska parkeringar som finns i Sverige, nämligen professor Janne Sandahl från KTH.
Expertisens budskap var att en sluten parkeringsanläggning skall byggas överskådligt, kompakt och med enkel trafikmatning för maximal säkerhet. Deras budskap var klart: bygg inte långa tarmar med dubbelriktad trafik! Precis just en sådan föreslår nu Sundblom, och dessutom har den en 90-gradig vinkel mitt i anläggningen, vilket är en ren trafikfälla.
Sundbloms förslag är en dålig anläggning.

Skillnaden mellan Sundblom och mig är att han talar i egen sak för sitt byggföretag. Det är helt legitimt, han är sin fulla rätt att göra det.
Jag som stadens representant måste ha ett annat synsätt, jag ser till helheten, dvs. den helhetsplanering vi måste anlägga för att få en konsekvent planering av våra åtgärder i enlighet med de riktlinjer och beslut som fullmäktige slagit fast. Miramargaragets planering utgår från en fortsatt exploatering av Biblioteksplatsen. Inom parentes sagt skulle jag ingenting ha emot att ett hotell med 3-4 våningar kunde byggas där, och då med en underjordisk parkering placerad under huset. Denna kan då enkelt anslutas till Miramargaraget.

Sundblom ger sken av att det skulle ha varit möjligt för Tekniska nämnden att ta ställning till hans förslag i jämbredd med de inlämnade anbuden på Miramargaraget. Det måste nog Sundblom veta om att är fullständigt omöjligt utan att bryta mot gällande lagstiftning och regelverk om offentlig upphandling.
Staden har begärt anbud på Miramargaraget i enlighet med de handlingar som uppgjorts. Då kan ju inte den som skall anta anbuden plötsligt ta ställning till ett helt annat projekt som man inte ens begärt anbud på!

Det vill jag klart deklarera: så länge jag sitter i stadsstyrelsen kommer jag inte att tolerera att någon slags ”kompisanbud” tas till behandling med förbigående av en laglig, korrekt behandling av ärendet och ett anbudsförfarande enligt gällande regelverk.
Jag vill bara kort illustrera vad som skulle ha hänt om Tekniska nämnden hade förkastat samtliga anbud på Miramargaraget och bytt spår till Sundbloms förslag.
1) Information till stadsstyrelsen och fullmäktige som då hade antingen hållit fast vid den ursprungliga planen eller givit ett annat uppdrag
2) Förhandlingar med Landskapsregeringen om deras intresse av en ny lösning och en ny finansieringsmodell
3) Stadsplaneändring
4) Ny planering och projektering
5) Utgivning på entreprenad, dvs. nya anbud
6) Förverkligande
Hela denna process hade säkerligen tagit 1-1,5 år innan byggstart. Det hade inte heller varit säkert att Sundbloms byggföretag fått uppdraget.

Sundbloms kostnadsberäkningar är bristfälliga därför att de berör endast själva garaget. Det som tillkommer är andra kostnader som staden får bära, t.ex. stadens planerings- och projekteringskostnader för Miramargaraget, anslutningen till Biblioteksplatsens underjordiska parkering, eventuellt skadestånd för avtalsbrott gentemot utsedd entreprenör, nya planerings- och projekteringskostnader för ny anläggning samt andra möjliga kostnader. Det finns heller inga garantier för att Sundbloms uppgivna kostnadsberäkning håller i en ny anbudsomgång.

Slutligen kan jag göra en jämförelse från bilvärlden: staden har velat köpa en Volvo (en gedigen, välplanerad anläggning), och Sundblom erbjuder en Lada för att den är billigare.
Ett sådant anbud kan alltså inte tas inom ramen för gällande upphandlingslagstiftning.

Folke Sjölund (lib)
stadsstyrelseledamot