DELA

Offentlig upphandling skulle försämra Pafs konkurrensmöjligheter

ledarsidan i tisdagens nya Åland skriver Jonas Bladh om Paf och offentlig upphandling.
Eftersom frågan är ganska komplicerad så vill vi gärna också ge vår syn på den saken. Paf har nyligen gjort en utredning huruvida man omfattas av kravet på offentlig upphandling och kommit till slutsatsen att vi inte omfattas av den lagen. Den verksamhet som Paf bedriver är inte skattefinansierad och är därför inte jämförbar med normal offentlig service.
Paf är en affärsdrivande organisation som visserligen kontrolleras av landskapsregeringen men vårt uppdrag är att göra vinst för att skaffa medel till den åländska allmännyttan. Det gör vi i hård internationell konkurrens där vi behöver ha samma förutsättningar som våra konkurrenter. Ett krav på offentlig upphandling skulle, om inte omöjliggöra, så åtminstone starkt försvåra förutsättningarna att klara den konkurrensen.
Att Paf inte tillämpar förfarandet för offentlig upphandling betyder inte att vi inte konkurrensutsätter våra inköp. Givetvis är vi som affärsdrivande företag måna om att alltid få bästa möjliga pris på varor och tjänster.
Våra normala principer är att ta in flera offerter när det är ändamålsenligt och möjligt. Det har vi också gjort vid upphandlingen av arkitekter för huvudkontorets utbyggnad så till den delen är uppgiften i ledaren inte helt korrekt. Givetvis följer Paf också de principer som gäller för jävsituationer.

Ledarens kärnbudskap att det är viktigt med offentlig kontroll av offentlig verksamhet är naturligtvis helt rätt. Det innebär dock inte att varje medborgare personligen eller via massmedia kan ha total insyn i varje liten del. I stora delar av den offentliga verksamheten sköts medborgarnas kontroll av politiskt valda ombud. Hos Paf är väljarnas ombud den styrelse och de revisorer som utses av våra demokratiskt valda politiker.
Beträffande det kontorsprojekt som vi nu påbörjar är vi i ett så tidigt skede att vi inte ännu slagit fast ramarna. Därför har vi heller inte någon klar bild av hur stor investeringen blir. I ett senare skede kommer naturligtvis både omfattningen och kostnaden att offentliggöras.
Johan Rothberg,
Ekonomidirektör på Paf

Svar: Att Paf strävar efter öppenhet är bra. Däremot har vi olika uppfattningar kring den offentliga upphandlingen. Jag har svårt att se hur Paf:s konkurrenter skulle kunna dra fördelar av att veta hur mycket en tillbyggnad av Paf:s kontor ska kosta. Liksom jag skrev i ledaren har Paf ingen skyldighet att följa lagen om offentlig upphandling, men man kan också konstatera att det inte finns några regler som förbjuder Paf att självmant genomföra en offentlig upphandling. Det vore att föredra, för även om Paf inte är någon offentlig verksamhet i traditionell bemärkelse, är det ändå en allt viktigare del i det offentliga Åland.
Jonas Bladh, chefredaktör