DELA

Offentlig upphandling kräver noggrannhet

Med anledning av debatten kring kommunal upphandling och att den blir mer komplicerad vill jag komma med följande synpunkter.
I all offentlig upphandling är det säkrast att hålla sig till de nationella spelregler som finns
kodifierade i Finlands kommunförbunds handbok ”Allmänna upphandlingsanvisningar för kommunerna”, som anses vara den ”offentliga upphandlingens Bibel”. Gör man det är man på den säkra sidan.
Handboken kan beställas från FKF i Helsingfors. Jag vill uppmana alla kommuner och andra som sysslar med offentlig upphandling att skaffa boken och följa den.

Jag vill också uppmana massmedia att skaffa boken för att komma med korrekta kommentarer rörande olika upphandlingar.
Entreprenörernas ansvar har i debatten behandlats väldigt knapphändigt. Det är också viktigt att de som svarar på anbudsförfrågan vet hur offerter ska göras upp. En grundläggande regel är nämligen att anbud som inte motsvarar förfrågan ska förkastas (se handboken avsnitt 4.7 Förkastande av anbud, sid 58-60 och sid 82.

Detta betyder i klartext att en anbudsgivare vars anbud inte överensstämmer med förfrågan
har uteslutit sig själv ur anbudstävlan. Det finns ju exempel på detta under senare tid på Åland, och att besvära sig i ett sådant fall är bortkastad tid och pengar. Det finns tillräckligt med rättsfall som visar att anbud som inte uppfyller förfrågan aldrig vinner en besvärsprocess.
Mot den bakgrunden vore det önskvärt att också entreprenörer som ger anbud i offentlig upphandling skaffar handboken för att säkerställa att deras anbud är så utformade att de faktiskt är med i tävlan.
Det pågår även en process inom EU för att revidera reglerna för offentlig upphandling. Tyvärr kan man förutspå att regelverket knappast blir enklare att tillämpa.
Folke Sjölund (lib)