DELA

Odlad fisk är bra för vild fisk, eller?

Ålands fiskodlarförening skriver i en insändare i Nya Åland (13.10.2020) att havsbaserad fiskodling är den mest hållbara formen idag. Frågan är om den havsbaserade fiskodlingen verkligen är hållbar? På vilket sätt och för vem? Vi valde att från vår synvinkel försöka svara på dessa frågor i en insändarserie i fem delar. Detta är del tre.

Varför har då fiskodlingen blivit en framtidsbransch som förväntas ha stor tillväxtpotential världen över? Svaret stavas överfiske.

Idag är 90 procent av världens fiskbestånd överfiskade eller fullt utnyttjade. Den matfisk vi tidigare har konsumerat blir mer och mer sällsynt. Därför har man, för att få bukt med problemet, valt att börja odla fisk för att stilla vårt behov av marina animaliska proteiner. Detta medför att fiskerinäringen världen över kan ställa om sitt fiske till att istället för matfisk fokusera på fisk för industrin. Möjligheterna utgörs av att man kan rikta in sig på fiskarter som tidigare varit mindre attraktiva som människoföda och att man kan fiska längre ner i den marina näringskedjan.

Problemet som uppstår av detta är att det bildas en negativ spiral där de marina arter som ska återhämta sig inte nödvändigtvis har den föda tillgänglig för att de ska överleva. Vilket i slutändan resulterar i mindre fisk, färre arter och fiskbestånd som kollapsar.

Det här är ett globalt problem. 20 procent av all fisk som fiskas upp ur världshaven går för tillfället till fiskodlingen. Konsumtionen av odlad fisk har numera överstigit konsumtionen av vild fisk. Av andelen marin uppfödning utgör laxfiskar 70 procent av marknaden, vilket är 2,5 miljoner ton laxfisk.

Denna globala utveckling märks även lokalt. Vi ser redan nu att storspiggen drastiskt har ökat i antal, vilket till stor del beror på att den drar fördel av det övergödda vattnet i Östersjön. Även karpfiskar som mört och braxen gynnas av övergödningen. Karpfiskarna benämns ofta som “skräpfisk” då dessa inte ingår i vår föredragna diet vad gäller matfisk. Östersjöns rovfiskar missgynnas däremot av övergött vatten och bestånden har minskat kraftigt på många håll. Abborren och gäddan med flera, missgynnas direkt av övergött hav. Även den kraftigt överfiskade torsken får det allt svårare att klara sig i Östersjön.

Från Sverige rapporteras att de kustnära yrkesfiskarna får allt svårare att fånga strömming till följd av de stora industritrålarnas effektivitet, vilka tömmer Östersjön på strömming och vassbuk. EU:s ministerråd har enats om att dra ner fångstkvoten av strömming hela 36 procent nästa år. Merparten av den strömming som fångas idag mals ner till fiskmjöl och används i tillverkningen av foderpellets för fiskodlingsindustrin. Det är alltså fullt duglig matfisk som omvandlas till fiskmat. Man hänvisar till att man är ute efter fettsyrorna, något som Ålands Fiskodlarförening själva framhåller i senaste numret av Ålands Handel:

– Dessa fettsyror finns i regnbågen tack vare att den får strömming i fodret, strömming som också är ett mycket bra livsmedel, säger de till Ålands Handel.

Därmed har ett otäckt Moment 22-situation uppstått. Fiskodlingsbranschen hävdar att fiskodling behövs för att tillgången på naturlig fisk minskar i världshaven. Samtidigt är branschen själv en starkt bidragande orsak till denna negativa utveckling.

ÅLANDS NATUR & MILJÖ R.F.