DELA

Obefogad kritik mot äldreomsorgen i staden

Äldreomsorgen och speciellt Trobergshemmet har varit i mediastormens öga på ett inte enbart positivt sätt. Moderaterna i Mariehamn är väl medvetna om frågeställningarna men har valt att hålla en låg profil utåt då de ansvariga behöver arbetsro.

Vår dialog sker med våra medlemmar i socialnämnden som är politiskt ansvariga. Vår låga profil är också grundad i att vi vet att i verksamheten finns många duktiga människor som med tanke på vikariesituationen och sommarvärmen gör insatser utöver vad som egentligen kan krävas. Vi vill inte att de ska utsättas för den många gånger oskäliga kritiken som framförts i media. Ett stort tack till dem.

Som vi ser det finns i det korta perspektivet två bekymmer, det ena är vikariesituationen. Det har lett till överbelastningar och sjukskrivningar samt att några har avslutat sina anställningar.

Det andra är den inflammerade diskussion som finns kring en övergång till skiftesarbete och rotation som fick fel start genom en miss i personaldialogen. Nu har det framförts i media att ingen vill vara med om någondera.

Vi vet ändå så mycket att det finns personer som ser fördelar med vardera. Till saken hör också att de som har bättre betalda arbetsturer kämpar för att behålla dem, likaväl som det finns de som gärna hade någon sådan tur. Det här menar vi att måste skötas på arbetsplatserna mellan ledningen och personalen, här har vi också en stark förhoppning om en bättre dialog än vad som visats så här långt.

Ett eventuellt ibruktagande av treskiftssystem bör ske i dialog med personalen och bygga på frivillighet.

Långsiktigt är ju platsbehovet ett frågetecken, det finns varierande uppgifter om behovet. Vi tror att hemtjänsten behöver förstärkas så att hjälp i det egna hemmet blir ett bättre alternativ. Vi vill även veta om institutionerna är överbelastade för att vården inte sker på rätt nivå. En god hemtjänst kunde ibland då vara ett mer optimalt alternativ. Objektiva intagningskriterier skulle underlätta, men där måste vi antagligen vänta på den äldreomsorgslag som diskuteras.

I det längre perspektivet vill vi se möjligheter att i centrum bygga bostäder som också passar äldre. Här är kostnaden väsentlig. Vi har tyvärr en hel del äldre med knappa resurser, många är kvinnor. Bra sådana bostäder skulle senarelägga debuten på institution och ge ett mer meningsfullt liv.

Det är med viss förstämning vi noterar att Trobergshemmet utsatts för också oskälig kritik. De problem med wifi, temperatur, vikariebrist med mera som påtalats är något man delar med alla övriga vårdplatser och är på inget sätt sämst om jämförelser skulle göras. Det här är något som drabbar Trobergshemmet och dess personal på ett negativt sätt.

De borde i stället få en eloge för sitt arbete som många gånger är tungt och den här kritiken gör det ännu tyngre. Vi moderater ser också fram emot den planerade drop-in mottagningen som planeras öppnas på Trobergshemmet 2019.

Vi inväntar nu socialnämndens möte den 25/9 som förhoppningsvis ger svar på en del frågor. Tilläggas kan att gemensamma diskussioner mellan partierna i Mariehamn är aktuella.

MODERAT SAMLING FÖR MARIEHAMN