DELA

Nytänkande för staden

Under Ålands näringslivs frukostträff förra veckan spådde ekonomie kandidat Maria Eckernäs en ny trend: strömmen av butiker till nybyggda köpcentra utan stadskärnorna avtar och butiksinnehavare börjar på nytt etablera sig i innerstäderna. Jag håller fullständigt med! Vi i stadsutvecklingsnämnden (SUN) gjorde också förra veckan en studiebesök till Sverige och besökte bland annat Sundsvall. Sundsvall har en arkitektoniskt och kulturhistorisk mycket värdefull stadskärna, så kallad “Stenstaden”
Trots stränga bestämmelser via K-märkningar har där byggts en fantastisk galleri med närmare fyrtio butiker. De utomordentligt välorganiserade och vackra butiker är byggda i tre gamla fastigheter och sammanlänkade med glasgångbroar vid andra våningen över gatorna. Galleristyrgruppens representanter informerade oss om deras arbetssätt och framtidsplaner. Vi fick också höra att antalet besökare i gallerian hela tiden stiger! Nämnas bör att utanför Sundsvall finns den tredje största köpcentrum i Sverige, Birsta, på en knappt halvtimmes resa från “Stenstaden”.
Vi besökte också Sundsvalls stadens planeringsmyndighet och bekantade oss med deras arbete och vision angående stadsutvecklingen.

Nu har vårt eget treåriga EU-projektet ”Ett livskraftig centrum” arbetat snart tre år och ska ersättas av en organisation Nya Centrumgruppen, som ska ledas av Ålands Näringsliv. Staden föreslås en representation av tre medlemmar och förväntas delfinansiera verksamheten med 65 000 euro per år. Vid stadsstyrelsens möte på torsdag den här veckan föreslår beredningen att staden ska representeras av stadsstyrelsens ordförande och stadsdirektören. Förutom att det enligt förslag just nu blir 100% mansdominerad från stadens sida, undrar jag om personer i nämnda poster har på riktigt tillräckligt med tid, entusiasm och detaljkännedom som behövs i den nya gruppens arbete, så att vår stadscentrum verkligen får en lyft och kan bevaras som levande stadscentrum.
Mitt förslag är att åtminstone stadsarkitekten Sirkka Wegelius ska vara med som stadens representant.

Målsättningarna för arbetet för levande stadscentrum måste skärpas. Samarbetet med olika parter: verksamhetsidkarna, fastighetsägarna, staden och Ålands näringsliv, kan fungera endast om alla har gemensamma och övergripande mål. Målsättningarna ska ta fram det genuina för Mariehamns karaktär, kultur, historia , nutid och framtid. Mariehamns stad har sedan år 2006: Vision för Mariehamn – attraktiv sjöfartsstad med livskvalitet, ett häfte med 28 sidor, vilket i detta sammanhang kan tas som grund till en gemensam vision till den Nya Centrumgruppen och bearbetas vidare enligt särskilda behov.
Den “visionen” som man har haft hittills: så många butiker som möjligt, så fort som möjligt och så många underjordiska parkeringsplatser som möjligt, duger inte mera. Den har man kört med nu i årtionden utan resultat, kommersen flyr till köpcentra i Jomala!
Rauli Lehtinen
medlem i SUN