DELA

Nyordning behövs inom Visit Åland

Det är svårt att ur Dennis Janssons insändare av den 11.10 utläsa om hans resonemang baseras på bristande kunskaper eller på en medveten ambition att vilseleda Visit Ålands medlemmar.
Han talar om att ”Visit Åland betalat mer än 200.000 euro av två rederiers kampanjer” och får det att låta som om Visit Ålands medlemmar därmed gått miste om pengar som kunde ha använts annorlunda. Faktum är ju raka motsatsen, dvs att Visit Åland tack vare motfinansiering från rederierna kunnat genomföra reklamkampanjer för sammantaget 400.000 euro (om Janssons belopp är korrekt) på reklamsatsningar som gynnat samtliga medlemsföretag och hela den åländska turismen. Att rederiföretagens firmanamn finns med i sammanhanget torde vara en självklarhet.
Jag förmodar att Jansson – som annars visat sig vara en driftig karl – inte blivit riktigt insatt i hur branschfinansieringsdelen i Visit Ålands reklam i princip ska dubblera de satsningar som görs med landskapsmedel. Alternativet vore illa, dvs. att Jansson medvetet önskar nedvärdera Visit Ålands tidigare ledning och kasta skuggor på rederierna.

Dennis Jansson gläder sig åt att ”Visit Åland under 2013 betalat noll euro av samma rederiers kampanjer och tack vare detta kunnat satsa pengarna på att skapa verktyg för medlemmarna att få direktkontakt med kunden”. I själva verket innebär ju detta att landskapsmedlen inte har använts för marknadsföring i enlighet med motfinansieringsprincipen. Om Visit Åland istället hade utverkat intressanta kampanjer, med finansiella insatser från rederierna, hade det varit möjligt att expandera de totala reklaminsatserna samtidigt som det funnits resurser att utveckla de intressanta kontaktverktyg Dennis Jansson nämner.
Faktum är att Visit Åland mycket drastiskt dragit ner på reklamsatsningarna under 2013. Jag förmodar att man – då motfinansieringspengar från branschen medräknas – satsat klart mindre än hälften jämfört med tidigare år. Detta kan tf vd säkerligen redogöra för på inkommande medlemsmöte.
Även på en annan punkt för Dennis Jansson fram märkliga och direkt felaktiga påståenden då han dels hävdar att nätsajterna hotels.com och booking.com ställer sina bokningskanaler till förfogande helt gratis och att fler och fler av Visit Ålands medlemmar använder sig av hotels.com. Faktum är i stället att – såvitt mig är bekant – ingen på Åland använder sig av hotels.com och att många nordiska hotellkedjor gått ur denna bokningskanal för att den är så dyr med en provision på 20-25 % av bokningsvärdet. Sajten booking.com har en differentierad provision på mellan 6- 15 %. Det är utomordentligt att kunna få in bokningar enkelt på stora nätsajter, men gratis är det inte!

Jag hyser stor respekt för Dennis Janssons driftighet och kreativitet, men tyvärr har fantasifullheten gått överstyr i hans insändare av den 11.10, där han försöker påskina att seriöst arbetande rederier – som t.ex. min tidigare arbetsgivare, börsbolaget Viking Line – försöker tillskansa sig orättmätiga förmåner från Visit Åland genom sina representanter i styrelsen.
Denna typ av fula påhopp från en representant för Visit Ålands styrelse är ovärdigt och ytterst beklagligt samt därutöver ytterst destruktivt med tanke på behovet av ett konstruktivt framtida samarbete inom Visit Ålands styrelse hela turiståland till fromma.
Det är nu av största vikt att Visit Ålands medlemmar med kraft ställer saker och ting till rätta vid inkommande extra medlemsmöte. Att en person som fått medlemmarnas förtroende att leda Visit Åland har kunnat både lyfta styrelsearvode och heltidslön som vd för Visit Åland samtidigt som personen i fråga ägnat sig åt två egna företag och därtill lyft lön från Kapp Ahl för att sköta marknadsföringen av två butiker på Åland är en ren skandal och det är för mig obegripligt att en styrelse kunnat stillatigande se på detta.
För styrelseordförandes vidkommande handlar det om ett oacceptabelt svek mot medlemmarna och det antyder en oerhörd girighet hos personen i fråga.
Det är också obegripligt att det fortfarande – efter att missförhållandena kommit i dagen – finns styrelsemedlemmar som backar upp sin ordförande. I de styrelser jag suttit har det varit en självklar sak att nagelfara och begränsa sidouppdrag för den operativa ledningen, något som man här helt underlåtit att göra.
Att delar av styrelsen inte endast accepterat de missförhållanden som förevarit utan till och med fortsätter att försvara sin ordförande och aktivt propagerar för ett fortsatt förtroende gör att man allvarligt måste ställa sig frågan om dessa styrelsemedlemmar överhuvudtaget kan fortsätta sitt uppdrag, speciellt med tanke på den infekterade stämning som uppstått.

Månne inte en rensning i styrelserabatten är ofrånkomlig för att åstadkomma en seriös, effektiv och ansvarsfull styrning av Visit Åland, med arbetsro för organisationen och den nya verkställande direktören.
Boris Ekman