DELA

Nyan-farsen

När ledarskribenten Nina Fellman tar hedern av herrar Björkman och Jansson i ÅHS-styrelsen på basen av felaktigt faktaunderlag är det skäl att reagera.
Nina skriver i torsdagens ledare helt rätt att det inte är en viktig sak ”att reda ut eller betala för en tuppfäktning mellan en förvaltningschef och en läkare”. Men sedan radas missförstånden upp ett efter ett.
Nina påstår att inget beslut formellt är taget i fakturafrågan. Beslutet som gäller en fakturabetalning i anledning av en polisanmälan mot ÅHS förvaltningsdirektör har tagits. Inte på styrelsenivå eftersom frågan inte är en styrelsefråga. Frågan är ett tjänstemannaärende.
Men eftersom ärendet gällde den högsta chefen har praxis på ÅHS sedan organisationen bildades varit att styrelseordförande kontrasignerar sådana beslut. Det skedde för snart ett år sedan. Alltså har ett beslut tagits!
Ändå lever ärendet vidare på grund av att en anställd inom organisationen vägrat godkänna förfarandet. Därför har ärendet upptagits till styrelsebehandling. Styrelsen konstaterade helt följdriktigt att beslutet är korrekt fattat. Detta får Fellman till att vara ett icke-beslut i sakfrågan.
Sakfrågan var redan avgjord vilket styrelsen konstaterade med tillägget att hanteringen hade gått rätt till.

Fellman skriver vidare att landskapsregeringen via Carina Aaltonen och Arne Selander hävdar att det inte existerar någon praxis inom landskapsregeringen i fall där polisanmälan riktas mot personer i ledande ställning. Landskapsregeringen skriver i sitt beslut att man har ”en mycket begränsad praxis” i sådana fall. Alltså har man en praxis – om än lyckligtvis begränsad.
Jag har personligen under min tid som lantråd varit inblandad i en sådan process. Beslutet om juristhjälp togs då av en tjänsteman.
Landskapsregeringens beslut innehåller flera motiv för att hanteringen på ÅHS inte kan klandras. Skulle däremot förvaltningsdirektören fällas i domstol skulle enligt LR ärendet måsta behandlas på nytt i en ny dager utgående från rättegångsbalkens 21 kapitel. Precis som flera i ÅHS styrelse uttryckt i offentligheten.
Slutligen: Peter Rask har enligt sin utsago vid upprepade tillfället försökt få till stånd möten med läkaren Mogens Lindén för att reda ut frågan, men fått nekande svar på sina inviter.
Vi har i styrelsen känt oss maktlösa inför en sådan problematik.
Roger Jansson