DELA

Nya turer om kostnaden för Storagatan-bygget

Stadens revisor kritiserar i ett PM 2016 infrastrukturnämnd för att inte till alla delar konkurrensutsätta större anskaffningar av varor och tjänster. I granskningen noteras, att stadens anvisningar inte följs till alla delar och situationer där potentiella konkurrensförhållanden förekommer utnyttjas inte fullt ut. Anmärkningar som borde leda till efterrättelse i nämnden.

Om ovanstående kritik något att göra med att ombyggnaden av Storagatan blev så mycket dyrare än budgeterat, vet man inte.

I Ålandstidningen skriver journalisten Anna Jakobsson i ett reportage den 15 mars att kostnaden för ombyggnaden av Storagatan blev 546 000 och att det var nästan 200 000 mera än budgeterat.

Den 21 mars skriver infrastrukturdirektören i en insändare att när anbuden för ombyggnaden av Storagatan kom in konstaterade nämnden att projektet inte ryms inom ursprunglig budget och en omdisponering gjordes då för att kunna anta anbudet och komma igång med projektet och de slutliga kostnaderna blev trots detta cirka 95 000 euro högre och nämnden fick därför vid sitt senaste möte den 14 mars ta del av en slutrapport.

Ur siffermaterialet i slutrapporten, som hänvisas till framgår att budgeten för ombyggnaden av det aktuella avsnittet var 350 000 euro och det lägsta anbudet var på 378 000 euro, alltså 28 000 euro högre än budget.

Den 13 april kommer nya uppgifter fram. Ralf Holmberg skriver i en insändare under rubriken ”Slöseri med skattemedel” att stenläggningen av Storagatan gjordes på löpande räkning till en kostnad om 300 000 euro mera än förväntats. Man kan vidare läsa att arbetena har slutgranskats, inget protokoll gjorts och stenläggningen är mycket ”bucklig” att gå och köra på, att cykla där vintertid måste vara livsfarligt.

Läser i ett revisions-PM från april 2017 att ombyggnaden av Storagatan kostade 645 000 euro, om jag nu förstår uträkningarna rätt. Det kan tyda på en budgetöverskridning med nästan 300 000 euro från grundbudgeten.

Ovanstående förvecklingar visar tydligt på behovet av en skärpning av infrastrukturnämndens rutiner för budgeteringen, uppföljningen och redovisningen av investeringarna snarast behöver göras.

Jag instämmer med insändarskribenten Ralf Holmberg; så här kan vi inte ha det.

Rolf Granlund (ÅF)