DELA

Nya krafttag 2014 för framtidstro och samverkan

Landskapets budget för 2014 är nu behandlad och godkänd av Ålands Lagting. Klubbslaget i Lagtinget avslutar ett krävande arbete som involverat och engagerat många. Men det är samtidigt också startskottet för förverkligandet av alla goda förslag och intentioner som finns i budgeten.
När budgetarbetet började kunde landskapsregeringen konstatera att de flesta ekonomiska prognoser var svaga och vissa till och med negativa, både på internationell och nationell nivå. Då var frågan – skall vi stå på alla bromsar med alla de konsekvenser det får för samhället eller skall vi satsa på framtiden och ge ett budgetförslag som stöder en positiv utveckling både på kort och lång sikt. Vi valde det senare.
Budgeten för 2014 stöder konsumtionen och sysselsättningen på kort sikt men den innehåller också förslag och resurser för att förändra offentlig sektor på Åland så att den skall bli så modern och kostnadseffektiv som möjligt.

Att skapa bästa möjliga förutsättningar för tillväxt och full sysselsättning i det åländska näringslivet är landskapsregeringens främsta prioritet. Det ekonomiska läge vi befinner oss i gör uppgiften krävande och det kommer att behövas mycket kreativitet, engagemang, samarbete och hårt arbete för att vi skall lyckas.
Mycket är också på gång inom näringslivssidan, många projekt är aktualiserade, stödsystemen utvecklas och EU programmen för perioden 2014-2020 skall få sin slutliga utformning.
Även i lagtingets behandling av budgeten har tillväxt varit ett centralt tema och landskapsregeringen har uppfattat debatten och de signaler som kommit till finans- och näringsutskottet vid hörandena som ett stöd för att vid behov komma med en tilläggsbudget under våren som ytterligare stärker konkurrenskraften och stimulerar tillväxten.

Regeringens mål är ett Åland som håller ihop, både socialt och regionalt. Arbetet inom samhällsservicereformen syftar till att solidariskt betala och solidariskt ställa upp för de regioner och individer som är i behov av samhällets stöd.
Inom Kommunernas socialtjänst ges medborgarna en större trygghet att få sina behov tillgodosedda och kommunerna ges en större trygghet i form av förutsägbara utgifter inom sociala områden som gett de kommunala beslutsfattarna oväntade ekonomiska överraskningar genom åren.
Landskapsregeringen har påtagit sig ansvaret att leda och finansiera samhällsservicereformen, men är i behov av de kommunala beslutsfattarnas insikt om att ingen ensam kan lösa problemen. Vi menar att samarbete är vägen framåt och om det ska fungera krävs god vilja och förtroende mellan parterna.
Landskapsregeringen ser en vital och stark kommunal sektor som en viktig producent av nära service till medborgarna. Kommunerna är basen i den nordiska välfärdsmodellen och för oss är det viktigt att kommunsektorn både på lång och kort sikt kan tillgodose sina invånares behov.
Budgeten för 2014 ger ny kraft till vårt gemensamma arbete med att utveckla Åland.
Vi tillönskar alla en riktigt God Jul och ett framgångsrikt Nytt År.
Camilla Gunell, lantråd
Roger Nordlund, finansminister