DELA

Nya Ålands artiklar avseende branden i Godby hotell

I Nya Ålands artiklar om den beklagliga branden i Godby hotell författade av Veronika Åström antyds att boförvaltaren för TDH Trading Åland Ab:s konkursbo inte skulle haft omsorg om fastigheten Godby hotell inom ramen för konkursboets förvaltning. Detta kräver ett bemötande.

I tidningen 16.5.2018 anges att ”Lasse Kilponen berättar att dörrarna var olåsta på bassängsidan efter att konkursförvaltaren tog över”

Likaså anges i 14.5.2018 att ”– Det är så mycket som förstörts sedan konkursförvaltaren tog över det”

Redan samma dag som konkursen inleddes bytte boförvaltaren lås för att inga obehöriga skulle ha tillträde till fastigheten Godby hotell. Likaså har fastigheten haft fortlöpande tillsyn för att inte förfaras i samråd med panträttsinnehavaren. Däremot har obehöriga brutit sig in i fastigheten i många repriser och trots att nya lås monterats och dörrar t.o.m. spikats fast otaliga gånger så har nya olagliga intrång gjorts. Dörrar har sedan öppnats från insidan.

Fastigheten var stor och hade många fönster och dörrar varför den som genom kriminell handling önskat ta sig in kunnat göra detta enkelt. Omfattande skadegörelse har sedan skett. Skadegörelsen har försvårat försäljningen av fastigheten. Allt detta har givetvis anmälts till polisen som med sina resurser försökt få bukt med problemen så gott det har gått. Trots det har de olagliga intrången fortsatt. De olagliga intrången och skadegörelsen har medfört att fastigheten skadats.

Det som citaten i Nya Ålands artiklar antyder, d.v.s. att boförvaltaren inte skulle haft tillsyn över fastigheten, är således oriktiga uppgifter.

Konkursen avslutades i december 2017 eftersom allt annat realiserats förutom Godby hotell trots att det varit till försäljning en lång tid hos mäklare. Skador (bl.a. vattenskador) som uppkommit efter att konkursen avslutats enligt ett enhälligt beslut av fordringsägarna på borgenärssammanträde kan den tidigare boförvaltaren inte ta ställning till.

JOHNNY BÄCK

ADVOKAT

TIDIGARE BOFÖRVALTARE I T.D.H. TRADING ÅLAND AB:S KONKURS