DELA

Ny strategi för ett mer konkurrenskraftigt Åland

Genom handelskammarens nya strategi kommer handelskammaren att verka för högsta möjliga konkurrenskraft för näringslivet på Åland. Detta innebär att vi främjar och talar för en konkurrenskraftig infrastruktur samt hög produktivitet och innovativitet inom både näringsliv och offentlig förvaltning. Detta kan uppnås i en miljö med stor personlig frihet och lågt skattetryck.
Långsiktiga och breda mål för oss är en friare arbetsmarknad, en skattereform i riktning mot plattskatt med en skattefri basinkomst, marknadsanpassad utbildning och en långsiktig energipolitik

I praktiken kommer vi de närmaste åren att verka för:
Enkelhet & gränsdragning
%u2022 Minsta möjliga byråkrati vilket innebär största möjliga enkelhet i regelverk och administration.
%u2022 Att en åländsk samhällsreform genomförs och Åland har ett parlament och en regering.
%u2022 Att de negativa effekterna av skattegränsen för det landbaserade näringslivet på Åland elimineras.
%u2022 Att allt arbete som görs kring egen beskattning utgår från att all beskattning övertas till Åland, och med det uttalade målet att göra den extremt enkel, och därmed skapa en bättre miljö för både företag och privatpersoner. En samhällsreform skulle omedelbart ge ett tydligt verktyg i form av redan befintlig kommunalskattebehörighet.
o Tydlig gränsdragning mellan politik och näringsliv. Politiken sätter ramarna och tydliggör förutsättningar, samt producerar vissa bastjänster. Näringslivet producerar tjänster och produkter utgående från efterfrågan och lönsamhet. En fortlöpande dialog mellan politik och näringsliv bör upprätthållas.

Konkurrenskraft:
%u2022 Avskaffande av näringsrättsbestämmelserna, för att säkerställa internationell konkurrenskraft.
%u2022 Offentliga stöd för infrastruktur, utgående från och inom EU:s regelverk.
%u2022 Att offentliga stöd som erhålls av åländskt näringsliv är konkurrenskraftiga.
%u2022 Relativt kraftig in- och återinflyttning av kvalificerad arbetskraft.
%u2022 Att jordförvärvsbestämmelserna nyttjas för att skapa attraktiva exklusiva bostäder.
%u2022 Att regelverk som styr näringsverksamheten skall finnas och uppdateras kontinuerligt på svenska.

Varumärket Åland:
%u2022 Att bilden av Åland som en grön ö i ett blått hav förverkligas. Vi tror att förverkligandet kräver:
o Att visionen fortsätter sin övergång till handling där en tydlig positiv bild skapas av Åland som en samlingsplats för kreativa och driftiga människor.
o Att välbefinnande prioriteras i form av; ren natur, välfärdstjänster i absolut världsklass samt ekonomisk och miljömässigt hållbar utveckling.
o Exklusivt boende och hög kvalitet på turistanläggningar.

Entreprenörskap:
%u2022 Vi hyllar entreprenörsandan och byggandet av större exporterande företag.
%u2022 Ökat entreprenörskap. I praktiken arbetar vi för:
o Kvalitet. Utbildningssystemet måste i sina mål sätta kvalitet högre än kvantitet. Vi måste ha både ”bredd” och ”spets”.
o Världen är arenan. Utbildningssystemet måste i större utsträckning utgå från ett perspektiv av global konkurrens. Detta bör gälla såväl utbildningens inriktning och organisation som internationell jämförbarhet av studieresultat och kunskaper.
o Initiativkraft. Utbildningssystemet måste lämna dagens ensidiga fokus på att utbilda ”arbetskraft” och bli bättre på att förmedla initiativkraft och entreprenörskap. Det gäller alldeles oavsett om studierna syftar till eget företagande eller anställning.
o Rätt utbildning för alla. Utbildningssystemet måste lämna idén om att alla elever ska få likadan undervisning eller gå på likadana skolor och istället fokusera på att skolorna på bästa sätt ska få alla elever att förverkliga sin potential.

Vi verkar i ett nära samarbete med övriga näringslivsorganisationer.
Vi förankrar på styrelsenivå resonemang och ställningstaganden så att de i tillräcklig grad faktiskt utgör näringslivets åsikt. Håller genom VD, ordförande och de enskilda styrelseledamöterna kontinuerlig informell kontakt med ledande politiker och tjänstemän.
Vi sköter alla de frågor som åligger en handelskammare och undersöker särskilt möjligheterna att få både idéer och finansiering direkt från Bryssel. Samtidigt bevakas vilka frågor som är aktuella inom handelskammarorganisationerna både i Sverige och Finland.
Vi har ett internationellt samarbete framför allt med handelskammarorganisationerna i andra öekonomier.

För ytterligare information kontakta: Daniel Dahlén tfn. 291515 eller per e-post daniel.dahlen@chamber.ax

Med vänliga hälsningar
Daniel Dahlén
Verkställande direktör
Ålands Handelskammare