DELA

Ny självstyrelselag är en avgörande framtidsfråga

I höst är det ett år kvar till lagtingsvalet. Nya Åland ger därför partiledarna i de politiska partierna chans att berätta vad de gjort under denna mandatperiod, vad de tycker blivit ogjort och visionerna för nästa mandatperiod. I dag: Åländsk Centers Harry Jansson.

Med
ett drygt år kvar till nästa års lagtings- och kommunalval kan undertecknad för Åländsk Centers del konstatera att innevarande mandatperiod hittills motsvarat våra förväntningar, om än med några få undantag. Att klumpsumman fortfarande är baserad på 1993-års underlag är oroande eftersom befolkningen ökat med ca 4 000 personer.
Likaså står de åländska vindkraftsbolagen fortfarande utanför det finska s.k. inmatningssystemet. Här har vi två typexempel på frågor där tjänstemännen i Helsingfors i för hög grad fått styra processen. Bägge dessa frågor måste lösas senast under 2015.
Vindkraften har gått från att vara Ålands främsta framtidsbransch – både ekonomiskt och miljömässigt – till att vara en krisbransch. Centern stöder tanken på att ge vindkraften ett temporärt stöd i väntan på att de långsiktiga spelreglerna klarnar.
En utveckling där vindkraften fortsätter att avvecklas vore beklagligt, inte minst med beaktande av att bygget av nya Finlandskabeln för 120 miljoner euro till stor del motiverades med framtida export av vindkraftsel.

Till kategorin glädjeämnen hör de påbörjade reformerna kopplade till socialvården och IT-utvecklingen. Borta är den av Centern hårt kritiserade politiska längtan efter omfattande kommunsammanslagningar.
Tillräckligt många har nu insett att det åländska sättet att hantera lokalsamhället på redan är både effektivt och engagerande. Istället görs det nu satsningar på samordning över kommungränserna. Centern stöder givetvis ett samgående av kommuner men förutsätter att det är de berörda kommunerna som själva driver på processen.
Till samma positiva kategori kan vi även lägga det slutliga LBU-programmet. Centerns kamp resulterade i ett program som de flesta producenterna kan leva med under de kommande sju åren.

Den kommande mandatperioden kommer för Ålands del att fortsätta handla om att klara av en god offentlig service utan att tvingas gå till bankerna för låneförhandlingar.
Ett sätt att klara utmaningen är att en högre andel av PAF-medlen används för ordinarie utgifter enligt principen om att en lika stor summa pengar samtidigt fonderas för framtida behov. Även om detta gör oss än mer beroende av PAF-inkomster så är det att föredra framom ökad arbetslöshet och upplåning. En åländsk autonomi utan normal beskattningsrätt får helt enkelt inte skuldsättas.
Centerns politiska visioner 2015–2019 slås fast först under nästa år men som partiledare kommer jag att verka för att de första verkliga stegen för att utjämna löneskillnaderna mellan män och kvinnor tas in i nästa regeringsprogram. Sannfinländarnas växande betydelse och pressen på det svenska språket i Finland gör det pågående arbetet med en ny självstyrelselag till en avgörande framtidsfråga för Åland.
Centern kommer att göra allt för att den åländska enigheten bibehålls. I ett läge där hela EU-bygget vacklar under en förkrossande skuldsättning, måste vi ålänningar se till att vara rustade inför stora förändringar inom den närmaste framtiden.
Harry Jansson
Partiledare
Åländsk Center