DELA

Nuvarande kommunalskatt är tillräckligt hög

Servicen inom kärnområdena vård, skola och omsorg skall ligga på minst samma nivå som i övriga jämförbara städer och kommuner. Det förväntar sig våra invånare. Likaså förhållandet mellan pris och kvalitet. Vår uppfattning är dock att kostnaderna för att producera samhällsservice inom de nämnda sektorerna är långt mycket högre hos oss än hos andra. Kanske t.o.m. högre än vad som kan försvaras genom att hänvisa till bättre service och ”kundupplevelse”.
En genomgripande analys innefattande s.k. benchmarking måste göras för att ge kunskap om på vilken nivå vår servicenivå ligger inom olika områden i jämförelse med andra städer och kommuner av liknande storlek och karaktär.
Servicenivåerna skall fastställas område för område efter att genomgående analyser har gjorts gällande nuläge och möjliga alternativ. Vi utesluter inte att vi efter dylika analyser bestämmer oss för att hålla en avsevärt högre servicenivå även i fortsättningen och att vi vid behov anpassar skattenivån därefter. Om det är det våra medborgare vill.
Stadens ekonomi skall inte kännetecknas av överdådighet och slöseri, utan hellre av måttfullhet och betänksamhet. Precis som nästan varje medborgare eller familj hamnar att göra i sin privata ekonomiska situation.

Vi tror att det nu är en lämplig tidpunkt att börja fundera på vilka områden staden skall ha ansvar för och bekosta, och vilka områden som bör betalas av användarna i något högre grad än hittills.
Stadens ekonomi skall vara i balans över tiden. Enstaka årliga avvikelser kan tillåtas förekomma på grund av konjunkturskillnader eller för att tillräckliga åtgärder ännu inte har nått avsedd effekt.
Det är viktigt att staden under de närmaste åren kan skapa ett ekonomiskt överskott för att därigenom underlätta för det kommande stora investeringsprogrammet. Vi skall bl.a. bygga ny skolkapacitet såväl i Västernäs som i Övernäs skolområde, samt därtill ett nytt äldreboende i form av en omfattande utbyggnad av Trobergshemmet.

I stadsdirektörens förslag till budget ingår förslaget att dagens skattebelastning om 16 procent skall fortgå som tidigare. Det är ett bra förslag. Eftersom vi vet att stadens kostnadsnivå vida överstiger andra liknande städers och kommuners kostnadsnivå torde det finnas ett ekonomiskt utrymme redan nu att ta vara på lite bättre.
I den senaste politiska skattedebatten har höjts röster från såväl socialdemokratiskt som liberalt håll att skatten nu måste höjas. I torsdags blev detta bekräftat. Liberaler och socialdemokrater i stadsstyrelsen röstade för högre skatt, 16,50 procent i stället för som tidigare 16,00 procent. Det här innebär att man nu vill gräva lite djupare i våra plånböcker. Detta känns inte rätt med tanke på att många redan nu jobbar hårt för att få sin privatekonomi att gå ihop. Förhoppningsvis kan vi sätta vår tillit till liberaler och socialdemokrater i stadsfullmäktige på tisdag.

Åtminstone FS och ObS lovade i valet för ett år sedan att vi skulle jobba för oförändrad skatteprocent. Det löftet vill vi hålla.
Vi tror att de pengar som man skulle få in på en skatteförhöjning skulle minska möjligheterna att se sunt ekonomiskt på stadens ekonomiska situation. Risken för att pengarna skulle användas rätt ”svulstigt” är stor, med risk för att vi hamnar i en ny skattehöjarfas inom kort.
Inte ens FS/ObS kan förvisso lova att nuvarande skattenivå kommer att hålla i all framtid. Men vi lovar att inte höja skatten om det inte behövs. Just nu behövs det inte.

Vad är det då som gör det så bra att bo i Mariehamn? Svaret är förstås att det är en kombination av många faktorer. Bara en av dessa ingredienser är skattenivån. Här har vi faktiskt en s.k. konkurrensfördel än så länge. Låt oss behålla den fördelen.
Med nuvarande skatteprocent bibehållen tror vi att skattebasen kan breddas. Ambitionen är att öka stadens invånarantal med nya skattebetalare. På så sätt kommer också det ekonomiska utrymmet att öka. Fler är med och delar på våra gemensamma kostnader.
Stadens ekonomiska utrymme kan således ökas genom en större kostnadsmedvetenhet och en större skattebas. Med dessa verktyg kan vi skapa utrymme för andra offensiva satsningar.
Det är av största vikt att vi inte sparar oss till döds bara för att det blir lågkonjunktur. Tvärtom är det nu viktigt att vi satsar offensivt på t.ex. nya bostadsområden så att vi snarast möjligt kan få ta emot nya skattebetalande invånare.
Konklusion: Det är förnuftigt att behålla 16 procent kommunalskatt.
Tage Silander
Gruppledare för Frisinnad Samverkan i Mariehamn