DELA

Nu får det väl ändå vara nog

Svar till Kurt Skogberg och Henry Höglund: Det är inte Pommerns dockkommitté som tagit initiativet till att Pommern ska bevaras för framtiden i en docka på nuvarande plats. Vi har därför ingen prestige i frågan utan har bara konstaterat att tidigare utredningar har presenterat ett bra material som stöd för deras förslag hur fartyget bäst bevaras som museifartyg i ursprungligt skick. De har också utrett alternativet med Pommern liggande fritt vid kaj.

Läs ASCEs instabilitetsrapport från 29.4.2004 som tydliggör de risker som fartygets stora öppna lastrum medför.

Läs ingenjör Claes Ekströms ”Teknisk utredning över 4 m/b Pommerns framtida bevarande” från 12.2.2009. Han skriver där att ”ekonomiska medel bör planeras redan idag (2009)” för ”permanent torrsättning i torrdock.” Han skriver att ”Pommern inte längre kan betraktas ligga säkert flytande vid kaj och ännu mindre säkert kan bogseras till annan ort för torrsättning.” I rapporten har Ekström utrett alternativet ”Pommern flytande vid kaj” och rekommenderar det inte.

Läs ”Slutrapport över framtida bevarande av 4 m/b Pommern” per 26.10.2009 där man meddelar stadsfullmäktige att ”en anpassad dock, helst torrdock, byggs invid den plats där Pommern nu ligger vid kaj. Detta bör ske snarast möjligt med tanke på de risker Pommern i nuvarande skick och läge är utsatt för.” Vidare skev kommittén att ”bogsering till annan plats innebär stor påfrestning på både rigg och skrov och utgör en oförsvarlig risktagning.” Rapporten har utrett alternativet ”Pommern flytande vid nuvarande kajplats” och rekommenderar det inte.

Pommerns dockkommitté har fått uppdraget att förverkliga stadsfullmäktiges beslut 2009 som togs på basen av ovannämnda utredningar. Utöver de tekniska utredningarnas förslag har vår kommitté tagit fram en ny helhetslösning som ger möjlighet till nya upplevelser på och invid Pommern. Lösningen gör att Pommern kommer att ligga vid en låg kaj fullt synlig från land. Perspektivbilder finns på stadsarkitektkontoret. Hon kan ligga i vatten eller torrlagd. Hon ska aldrig behöva tas ur dockan. Målning och reparation av skrovet ska göras på plats. Någon miljöskadlig verksamhet kommer inte att utföras utan färgrester och dylikt kommer att tas om hand. Ljudstörande verksamhet kommer säkert att utföras några gånger på 100 år. Det sker då dagtid och är jämförbart med vanliga byggarbetsplatser. Dockan i sig byggs på ett icke miljöstörande sätt och erfordrar ingen MKB.

Hela området blir ett sammanhållet museiområde med Sjöfartsmuseet och Pommern som de centrala funktionerna. Om budgeten överskrids då anbuden inkommer så får vi se vilka tekniska förändringar som kan göras i projektet.

Roger Jansson