DELA

Norragatans alléträd

Kännetecknande för det gröna Mariehamn är bl.a. de korsande Esplanaderna och ett antal allégator. Esplanaderna ingick i den första stadsplanen.

Alléplanteringar på de mycket breda östvästliga gatorna har tillkommit successivt. Skillnadsgatan, Mariegatan, Södragatan, Norragatan, Nygatan och Köpmansgatan är stadens viktigaste allégator. Skillnadsgatan och Köpmansgatan var de som kompletterades senast med alléträd enligt stadens kulturhistoriska tradition.

Men nu börjar staden göra tvärtom. I samband med den pågående omläggningen av parkeringarna på Norragatan utanför Mathishallen och Trobergshemmet har staden offrat flera alléträd på bilarnas altare.

Det är tomt, ödsligt och fult. Hallens schematiska 70-talsarkitektur exponeras nu fullt ut. Norragatans mynning från väster mot Ålandsvägen förefaller mycket överdriven i bredd. I gaturitningen för den pågående ombyggnaden av Ålandsvägen förkastades alternativet att smalna denna mynning på grund av trafikmängderna.

Här finns nu en över tio meter bred ”skyddsväg” utan mittrefuge. Sannolikt en av stadens livsfarligaste.

Jag frågar berörda huruvida planen för denna ombyggnad varit offentliggjord och utställd? Nej! Beslutet har efter samråd med fastighetsägarna tagits av enskild chefstjänsteman inom tekniska förvaltningen den 12.4.2017 och vunnit ”laga kraft”. Nämnden har fått beslutet för kännedom. Däremot har stadsarkitekten inte hörts.

Vid koll på platsen konstaterar jag att Köpmansgatan och Norragatan inte är lika breda, vilket jag tagit för givet. Den förra är 20 meter bred och den senare hela 24 meter.

På Köpmansgatan ryms grönområde med alléträd mot tomtgränserna på båda sidor, trottoarer på båda sidor kantstensparkering på båda sidor, samt dubbelriktad trafik i mitten. Träd, kantstensparkering och dubbelriktad trafik bör alltså rimligtvis rymmas även på det fyra meter bredare gatuutrymmet mellan Mathishallen och Trobergshemmet.

Men i stället för de sex tidigare symmetriska placerade alléträden får vi enligt planen bara tre mycket glest och asymmetriskt placerade tillbaka. Om den nya kantstenen skjutits bara lite utåt kunde vi ha fått totalt fyra alléträd på vardera sidan.

Ett brott har begåtts mot stadsbilden i Mariehamn då Norragatans allé nu stympats. Det som skett är enligt min mening inte den önskade responsen på det lärorika esplanadseminariet i Mariehamnsmuseet fjol. Tvärtom!

Och hur är det riktigt med samarbetet tjänstemännen emellan i stan? Stadsarkitekten, som har examen i stadsbyggnadsestetik samt kompetens och ansvar för området stadsbild, har överhuvudtaget inte hörts i detta ärende. Det har av enskild tjänsteman behandlats som ett rent tekniskt ärende.

Tekniska förvaltningen river de gediget byggda lärarbostäderna i Strandnäs och behandlar stadsbildsfrågor med nonchalant okunskap. Vad kommer härnäst?

Folke Wickström