DELA

Nordiska ministerrådets sekretariat om visselblåsarna

Med hänvisning till artikeln i Nya Åland (28.2) om Nordens institut på Åland, önskar Nordiska ministerrådets sekretariat klargöra några missuppfattningar.

Artikeln innehåller ett missförstånd om hur anställningarna på de nordiska institutionerna fungerar, trots att vi hade försett artikelförfattaren med korrekt information på förhand. Alla på så kallade nordiska villkor är anställda på viss tid med en möjlighet till förlängning upp till sammanlagt max åtta år. På sekretariatet i Köpenhamn är avtalen på 5 år med max 3 års förlängning – i våra institutioner är avtalen på 4 år med möjlighet till max 4 års förlängning. Det finns ingen automatik för någon att få förlängning på sitt kontrakt – varje fall avgörs skilt.

Ansvaret för ledning av institutionerna ligger lokalt. Direktörerna för de nordiska institutionerna har fullt ansvar for verksamhetens budget, resultat och organisering. De nordiska institutionerna är organisatoriskt kopplade till Nordiska ministerrådet, och deras direktörer rapporterar till Nordiska ministerrådets generalsekreterare.

Flera styrande dokument ger årliga ramar för verksamheten. De nordiske kulturinstitutionerna styrs bland annat genom institutionens stadgar (som är fastställda av de nordiska kulturministrarna); ett så kallat strategiskt mandat som är kopplat till strategin för det nordiska kultursamarbetet och genom ett årligt beviljningsbrev som närmare beskriver institutionens målsättningar för budgetåret.

Det genomfördes en extern evaluering av styrningsmodellen under år 2018, och resultaten var goda.

I tillägg till detta har Nordiska ministerrådet tagit i bruk en visselblåsarordning, så att vem som helst i organisationen kan lyfta fram misstankar om oegentligheter till organisationens kännedom och sålunda sätta igång en utredningsprocess med syfte att komma till botten med det eventuella problemet.

De ärenden med koppling till konkreta personalfrågor som artikeln behandlar kommenterar vi självfallet inte i offentligheten. Ärendet granskas för närvarande genom ett partshörande i Nordiska ministerrådets controllerfunktion.

MIKAEL HÖYSTI

AVDELNINGSCHEF FÖR KULTURÄRENDEN PÅ NORDISKA MINISTERRÅDET