DELA

Nordisk välfärd och globalisering

I juni hölls det traditionella mötet mellan de nordiska social- och hälsoministrarna i Vasa. Välfärdspolitikens möjligheter och utmaningar diskuterades. Det är en relevant diskussion som visar på ett regimskifte i politiken där hållbar utveckling faktiskt får ett innehåll och inte bara blir en sliten fras.
Vi som lever i ett ö-samhälle är vana mångsysslare. Mina politiska ansvarsområden är social-, hälso- och sjukvård samt miljöfrågor. På samma sätt som ekonomi och miljö är sammanbundna är också social välfärd och ekonomi knutna till varandra. Utan rent vatten, ren luft och ekosystemtjänster – inga förutsättningar för en blomstrande ekonomi.
Brist på social välfärd och arbete leder till revolution: Syrien, Tunisien, Egypten, Libyen.

Globaliseringen är ett faktum som vi kan förhålla oss till antingen passivt eller aktivt.
För att globaliseringsprocessen ska bli lyckosam måste den gå hand i hand med milleniemålen: att minska fattigdomen och spädbarnsdödligheten i världen, att lära både stora och små människor läsa och skriva samt att aktivt arbeta för att alla ska ha tillgång till rent dricksvatten.

Sydeuropas, Mellanösterns och Nordafrikas oro är vår. Förutom att vi känner medkänsla och sympati med människorna i dessa delar av världen är vi också oroliga för vilka konsekvenserna är för oss, för vår sammanflätade ekonomi, för våra arbetsplatser och i förlängningen vår välfärd.
Både en stabil egen ekonomi och en stabil världsekonomi är en förutsättning för vår välfärdsmodell. Den nordiska välfärdsmodellen är ett framgångskoncept som borde marknadsföras globalt. När man bygger infrastruktur i unga nationer är ofta vägar och broar i fokus, men ska man bygga ett land långsiktigt och hållbart handlar det om att satsa på utbildning och hälso- och sjukvård.

Norden har mycket att vinna på globaliseringen som gör världen mera stabil och säker, men också på en rörlig arbetskraft. För att trygga välfärden behöver vi fler arbetstagare och får också därmed en bredare skattebas.

Katrin Sjögren (LIB)
social- och miljöminister