DELA

Nolltolerans mot rasism och hatretorik inom barnomsorg och skola

Med anledning av insändarna från den anonyme ”orolige föräldern” som målat upp begreppen ”mångkultur” och ”mångkulturellt samhälle”, så vill jag först varmt stöda rektor Andreas Wiklund och debattören Anders Gustafssons kloka svar.

Att rent rasistiska åsikter normaliseras skrämmer mig. Utvecklingen har skett steg för steg några år nu, och detta är den absolut viktigast orsaken till att jag gick med i politiken på allvar vintern 2015.

Som medlem i den åländska delegationen i Nordiska Rådet har jag haft möjlighet att lyfta dessa viktiga frågor även utanför Åland. Jag vill dela med mig av en skriftlig fråga jag ställde till de nordiska regeringarna genom NR i fjol, en fråga som nu är mer aktuell än någonsin. Till min glädje ställde sig hela den nordiska socialdemokratiska gruppen sig bakom detta också. Så här löd min fråga:

”Skriftlig frå̊ga om nolltolerans mot rasism och hatretorik inom barnomsorg och skola.

FNs barnkonvention slår fast att alla barn är lika mycket värda, har samma rättigheter och att ingen får diskrimineras.

När högerpopulismen växer sig starkare, även i Norden, märks det av på många sätt. Samhällsdebatten hårdnar och undan för undan blir tonläget högre samtidigt som hatretoriken normaliseras mer och mer. Vi ser det på TV, vi läser det i tidningarna och framförallt på sociala medier såsom Facebook och Twitter.

Debatten sker mestadels mellan vuxna men man ska inte glömma bort att barn och unga lyssnar och förstår, ofta mer än man kan tro. Hemma vid köksborden diskuteras lokal-och världspolitik och ibland sprids myter, generaliseringar och rena lögner. Ett barn har inte samma kunskapsbank som en vuxen och har inte samma förmåga att vara källkritisk, varför barn i är mycket utsatta i dylika situationer.

Här har barnomsorgen och skolan en viktig roll. Inte genom att välja sida, men genom att lyfta upp fakta, belysa nyanser i olika frågeställningar och på olika sätt lära barnen om innebörden av orden i barnkonventionen. Dessutom bör barn tidigt lära sig källkritik för att kunna ta ställning till den stora mängd information de möts av dagligen.

Detta handlar konkret om att personal fortbildas och får handledning. Att värdegrunder upprättas, lever och efterföljs. Att genom lek, kultur, idrott och information (till föräldrar) låta alla människors lika värde genomsyra allt man gör.

Det handlar också om att ha nolltolerans mot rasism och hatretorik och att reagera direkt med tidiga insatser.

De nordiska regeringarna ombeds svara på fö̈ljande:

• Vad görs i de nordiska länderna för att efterleva barnkonventionen på detta område?

• Vilka arbetssätt har haft störst positiv effekt?

• Kan de nordiska länderna samarbeta på detta område för att skapa motståndskraft mot hatretorik?”

Den norske utbildningsministern Torbjörn Röe Isaksen svarade på frågorna såhär, kort sammanfattat:

”Tematiken är central i hela Norden och något som ministerrådet också engagerat sig i mycket.” Han lyfter upp att länderna, inklusive Åland, arbetar för att stärka de förebyggande insatserna genom olika program.

Isaksen pekar också på att flera länder är i färd med att genomföra ändringar i styrdokument för både daghem och skola. I Norge fastslogs en ny plan för daghem ifjol med tydligare förpliktelser knutna till förebyggande av rasism och hatretorik. Och i den norska läroplanen ska det ingå att eleverna får historisk och kulturell insikt och förankring, och låta varje elev utveckla sin identitet i en inkluderande och mångsidig gemenskap. Skolan ska förmedla kunskap och främja jämställdhet och står för allas lika värde. Varje elev har rätt att bli behandlad likvärdigt utifrån den enskildes förutsättningar och behov, utan att bli utsatt för diskriminering. Isaksen skriver att skolans klara mångfaldsperspektiv bör på längre sikt bidra till att minska rasism, intolerans och hatfulla yttringar. Därför ska man i Norge på sikt införa tre nya ämnen i skolan: Demokrati och medborgarskap, bärkraftig utveckling och folkhälsa och livskunskap.

Även här på Åland är en ny skollag i röret. Jag hoppas att den fastslagna versionen slår fast dessa enormt viktiga värdegrunder.

För rasism och hatretorik är ingen politisk åsikt. Det är ett angrepp på vårt demokratiska samhälle som i grunden bygger på alla människors lika värde. Låt oss stå upp mot det tillsammans.

TONY WIKSTRÖM (S)