DELA

Nödvändigt steg mot miljöanpassning

Mariehamns stad har gjort långtgående åtaganden om styrning av stadens verksamhet i syfte att minimera stadens miljöpåverkan och skapa ett hållbart samhälle.
Miljöcertifieringen innebär att externa, oberoende revisorer varje år besöker staden och följer upp att den totala miljöpåverkan år för år blir mindre. Ifråga om Ålborg-överenskommelsen skall staden rapportera inte bara om miljöprestanda även om övriga verksamheter som staden har att svara för.
Miljöcertifieringen följer en internationellt fastställd ledningsstandard, ISO14001. Certifieringen i sig säger inte mycket om hur långt miljöanpassningen är kommen. Istället ges bevis på att miljöarbetet är seriöst och bedrivs målmedvetet.
Ett krav är att staden har pekat ut de problemområden som har störst påverkan. Inte oväntat handlar det om fastigheters energiförsörjning, avloppsvattenhantering och avfallshantering (samt hamnverksamheten). Energiförsörjningen och avloppshanteringen är idag väl omhändertagna. Tyvärr gäller detta inte fullt ut för avfallshanteringen, där stadens hushåll – trots den moderna service, som stadens renhållningsentreprenör erbjuder – får dras med extra kostnader för producentavfall och grovavfall (uttjänta möbler och annat skrot).

Miljöpåverkan av stadens alla verksamheter kontrolleras kontinuerligt av miljökontoret. Avvikelser från fastställda miljömål rapporteras till stadens ledning med förslag till åtgärder. Även busstrafikens miljöpåverkan följs upp och analyseras.
Men faktum är att i jämförelse med bostäders energiförsörjning och avloppsvattenhanteringen är busstrafiken av marginell betydelse. I nuläget är det svårt att göra gällande att busstrafiken skulle ha någon större miljömässig betydelse. Busstrafikens värde får nog i första hand tillskrivas den goda service som hittills har erbjudits stadens invånare i form av fria resor.
Betydelsefullt är också att stadens ungdomar tack var den fria busstrafiken har uppfostrats till att utnyttja allmänna transporter, en erfarenhet som sannolikt är av stort värde när dessa ungdomar tar sig ut i världen utanför Åland.

Det är emellertid inte fel att fokus har riktats mot busstrafiken som miljöfaktor. Röde Orm har väckt frågan om biobränslen. Miljöanpassad busslinjeplanering för hela Åland inklusive Mariehamns stad skulle kunna resultera i minskad biltrafik, minskad total energiförbrukning och minskade avgasutsläpp. Men en sådan lösning kräver avsteg från nuvarande trafikplanering, där man frånser att även bussresenärers tid är dyrbar.
Genom att Mariehamns stad har miljöcertifierats och Ålborg åtagandena har signerats, har förutsättningar skapats för ett seriöst ledningsarbete med inriktning på miljöanpassning och hållbar utveckling.
Sedan lång tid tillbaka har detta varit stadens politiska vilja och i enlighet med invånarnas önskemål. Samtidigt har emellertid staden gjort sig till måltavla för kommentarer och kritik så snart det finns anledning att misstänka, att man är på väg att avvika från den utstakade vägen.
Med nuvarande ganska ensidiga fokusering på rent finansiella spörsmål, är risken förstås stor att man missar de möjligheter som en mera intelligent hantering – resurssnål och långsiktig – kan erbjuda. I sådana lägen är det bra om allmänhet och invånare gör sig hörda.
Helt i överenstämmelse med vad miljöcertifieringen och Ålborg-åtagandena skapar utrymme för!
Jan Westerberg
Miljöchef (f.d.)