DELA

Nej, vi ska inte spara på ÅHS, däremot effektivisera och utveckla

Det finns mycket tyckande om ÅHS, och det är på många sätt bra för då kan idéer som kan leda till utveckling och konstruktiva förändringar fångas upp. I styrelsen förs, tillsammans med ledningsgruppen, kontinuerliga diskussioner om förbättringar, effektiviseringar och prioriteringar. Vi har en engagerad styrelse och ledningsgrupp där alla utifrån sina olika kontaktytor och kompetenser fångar upp signaler från personal och medborgare om saker som inte fungerar, hur man kan göra saker bättre och hur man kan utveckla verksamheten. Det är också vårt uppdrag enligt hälso- och sjukvårdslagen.
Jag får kritik från flera håll för att jag sagt att ÅHS inte behöver spara. Vi har i nuläget inget uppdrag, varken från regering eller lagting, att spara. Det betyder inte att vi inte ska göra något, vi har däremot ett bra läge för att göra nya prioriteringar, effektivisera och utveckla verksamheten, utan att ha den oro som ett sparbeting leder till för personalen. Jag menar att genom att effektivisera verksamheten kan vi inom ÅHS frigöra resurser och därmed ge utrymme för att prioritera annat som behöver resurser.

Det finns idéer om att Åland inte borde ha någon specialistvård. Som jag ser det har vi en relativt bra balans vad det gäller specialistvård. ÅHS måste vara ett attraktivt sjukhus för personal som vill utvecklas för att kunna ha en bra grundvård. Vi har idag en ambitiös ledningsgrupp som hela tiden ser över delarna och helheten och initierar diskussioner inför verksamhetsplanen, men också vid andra tillfällen kring prioriteringar och möjligheter till förbättringar. Vi tar också in andras kunskaper och erfarenheter.
I våras fördes en diskussion med det läkarpar som lämnade Åland för ett par år sedan för att arbeta på Gotland. Då diskuterades styrkor och svagheter, likheter och olikheter när man jämför Åland och Gotland. Det är viktigt att inte bara läsa om sjukvården och dess organisering på andra ställen, utan också att få ta del av direkta erfarenheter. Styrelsen och ledningen har även nyligen tagit del av arbetet inom Sveriges kommuner och landsting kring jämställd vård. Erfarenheterna därifrån visar att det finns både rättvise- och ekonomiska vinster att göra om man utvecklar verksamheten mer jämställt.
Det finns kritik mot att ÅHS betalar läkare som kommer bortifrån alltför höga löner. Jag håller med, men verkligheten är den att hela Norden lider av läkarbrist, speciellt inom vissa områden, och det innebär att ÅHS måste finna lösningar. Istället för att hyra in stafettläkare och betala arvoden som är väldigt dyra eller att skicka iväg patienter, som också är kostsamt för både ÅHS och patienterna, så har ledningen funnit lösningar med kortare anställningar till högre lön.
Det är en tillfällig lösning som ändå blir betydligt billigare än att hyra in stafettläkare (även om det också tyvärr ibland kan behövas). Ledningen gör ett stort arbete med att fortsättningsvis söka läkare för de tjänster som är obesatta.

Kritik finns också kring långa vikariat. Der finns två huvudorsaker bakom problematiken: ÅHS är en stor och kvinnodominerad arbetsplats, många anställda vill arbeta deltid och är i perioder på vårdledigheter. Det ger utrymme för vikarier och leder till att, speciellt på de populära klinikerna, tvingas folk gå på korta och långa vikariat om de vill vara kvar just där. Men ÅHS har också ett problem med anställningsformerna, där tjänsteförhållanden används istället för arbetsavtal, något som vi beslutat ska förändras där det är ändamålsenligt.
Vi sitter inte still, ledningen jobbar så att svetten lackar för att utveckla ÅHS och de har ett tydligt uppdrag att involvera personalen. Jag har från att jag tog på mig uppdraget som ordförande för ÅHS styrelse uppmanat personalen att ta kontakt med ledningen eller styrelsen och ge förslag på förbättringar, så att vi tillsammans kan säkerställa en bra vård där patienten är i centrum. Men saker går ibland långsamt och en del förändringar kommer inte gillas av alla, men vi ska lyssna på konstruktiv kritik innan vi gör förändringar och nya prioriteringar.

Ja, vi har en dyr vård på Åland men vi har också en hög kvalitet och en större tillgänglighet än vad de flesta andra ställen har. Vi har också vår litenhet och vår ö-tillvaro som båda är fördyrande omständigheter. Jag är glad över att det hittills har rått en stor politisk enighet på Åland kring denna prioritering.
ÅHS, liksom alla annan hälso- och sjukvård, står inför stora utmaningar där vi kan rädda flera liv och där vi kan göra livet bättre och enklare för många genom nya mediciner, utrustning och vård. Vi kan minska lidande och vi kan se till att fler kan leva värdiga liv genom tidiga ingrepp och mer avancerad vård. Vi kommer att behöva satsa på förebyggande hälso- och sjukvård för att minska kostnader, samtidigt som inga direkta vinster kanske syns, och vi kommer att stå inför nya livsstilssjukdomar. Utöver det verkar det som att samhällets struktur leder till mer psykisk ohälsa, vilket vi på alla sätt kommer att behöva satsa på att bemöta och utveckla inom ÅHS, men också på andra ställen i samhället.

Nej, vi ska inte spara på ÅHS men heller inte slösa, vi ska utveckla, effektivisera där det går utan att vården försämras, vi ska samarbeta med kommunerna och tredje sektorn. Vi ska lyssna på personalen och medborgarna och vi ska ta del av erfarenheter inom andra områden. Jag hoppas att lagtingets och det kommande valets debatter kommer att leda till att hälso- och sjukvården fortsättningsvis har en hög prioritet.
Mia Hanström (s)
ordförande för ÅHS styrelse