DELA

Nej till ny avlönad personal

SvarKaj Lybecks fråga i onsdagens tidning.
Huvudregeln är den att de penningautomatmedel som fördelas genom bl.a Ålands kulturdelegation ska användas för att främja allmännyttan och annat allmänt ändamål. Det betyder att det främst är ideella föreningar och enskilda kulturarbetare som kan beviljas understöd.

Det finns en skillnad mellan landskapsinstitutioner som lyder under landskapsregeringen och har avlönad personal och de ideella föreningar som har en så omfattande verksamhet att de engagerar avlönad personal genom styrelsebeslut.
För närvarande bereder delegationen årligen ett 60-tal ansökningar om verksamhetsunderstöd där några av föreningarna har en så omfattande verksamhet att de har erhållit ett större understöd.
Med hänvisning till det rådande ekonomiska läget har kulturdelegationen i sin bidragsbeviljning inte stöttat sådan verksamhet som kräver att ny fast avlönad personal knyts till föreningen.

Frågan om att inrätta en professionell teater på Åland är en politisk fråga som är ständigt aktuell, nu senast med den utredning om behovet av en kontinuerlig utbildning inom teater för barn och unga som kulturdelegationen lät göra.
Om en satsning på institutionsteater ska göras kan den inte drivas med de medel som Ålands kulturdelegation beviljar utan kräver då enskilda budgeterade medel.

Med vänlig hälsning
Annsofi Joelsson
Ordförande i Ålands kulturdelegation