DELA

Nedskärningarna är onödiga

Stadsfullmäktiges borgerliga majoritet beslöt i höstas att de tidigare fastställda budgetramarna för driftsutgifterna skall minskas med en miljon euro under åren 2012 och 2013. Avsikten är att nedskärningarna i välfärden ska bli bestående. Socialdemokraterna framhöll under budgetbehandlingen att den ekonomiska nedgången inte kommer att bli bestående utan en övergående ”dip” under åren 2010-2011. Därför finns ingen orsak att börja montera ned välfärden.
I stället föreslog socialdemokraterna att man, liksom staden gjorde under den ekonomiska svackan på nittiotalet, temporärt under en treårsperiod skulle höja skatten med 0,5 % -enheter, för att sedan på nytt sänka skatten. Nu, några månader in på år 2011 finns tydliga tecken på att vi hade rätt då det gäller att nedgången är snabbt övergående och att skatteintäkterna snabbt repar sig. Skatteintäkterna under årets första månader tyder på detta.
Fortsätter denna positiva trend kanske det inte behövs någon temporär skattehöjning för att bibehålla välfärden.

Detta betyder
att allt det svåra och otacksamma arbetet med att skära i välfärden som stadens anställda och förtroendevalda nu tvingas utföra är helt onödigt. Det blir ingen bestående ekonomisk nedgång som skulle tvinga fram nedskärningarna. Dessa nedskärningar drabbar många grupper hårt. Pengar för vikarier försvinner och sätter press på redan hårt belastad vårdpersonal, lärare osv. Heltidsanställningar ändras till deltider, vilket minskar inkomsterna för redan lågt betald personal som ändå ofta får slita med att utföra samma arbetsmängd som tidigare.
Om en lärare blir sjuk måste en annan lärare ta hand om ytterligare en klass vilket givetvis inverkar menligt på undervisningen. Verksamheten i de talrika ideella föreningarna och grupperna med uppskattade och viktiga aktiviteter inte minst för våra ungdomar kan tvingas upphöra med aktiviteterna då stödet från staden upphör.
Allt detta påverkar livskvaliteten för stadens inbyggare negativt och gör staden mindre attraktiv att bo i och flytta till.

Vad vi
däremot bör skära i är de överstora investeringarna under åren 2011-2013 – 35,7 miljoner euro har den borgerliga majoriteten bestämt jämfört med de 25,2 miljoner euro som socialdemokraterna föreslagit. Risken för överskuldsättning är överhängande.
Socialdemokraterna står för en mänsklig, sund, ansvarsfull och realistisk ekonomisk politik som kan förstås och omfattas av vanligt folk. Vi hoppas att den översyn av investeringarna och budgetramarna som ska göras i maj resulterar i förändringar i enlighet med de förslag vi framfört.
Kalle Fogelström (s)
Camilla Gunell (s)
Barbro Sundback (s)