DELA

Naturbruksutbildning erbjuds på nytt sätt

Den åländska jordbruksnäringen skall fortsättningsvis tillföras den kompetens och de utbildningsplatser den behöver, men den kommer att erbjudas på ett annat sätt. Det här är en av flera strukturella förändringar som föreslås i budgeten för 2010.
Redan i tilläggsbudgeten för 2009 slog lagtinget fast att kostnaderna för Ålands naturbruksskola var för höga i förhållande till antalet studernade och uppdraget är att presentera det mest förmånliga sättet att erbjuda naturbruksutbildning.

Naturbruksskolan har under många år kämpat för att attrahera våra ungdomar. Upptagningsområdet bedöms vara för litet för att fylla hela undervisningsgrupper. Efterfrågan av utbildning tenderar bli mera i form av kortare kurser än hela gymansieutbildningar.
Orsakerna kan vara att gymnasieungdomarna är för unga vid avslutad utbildning.Finns det ett företag inom familjen är det sällan dags för generationsväxling redan då. De åländska jordbruken har heller inte så många heltidsarbetsplatser.

Under tidigare perioder har det funnits medel nog för att tillåta utbildningar att starta trots få studerande och man har även tillmötesgått och låtit undervisning ske med få elever när det schemamässigt varit svårt att få ihop tillräckliga grupper. Sådana ekonomiska utrymmen har vi inte längre.
Det är nödvändigt att tillse att resurserna används optimalt för att kunna erbjuda våra ungdomar ett mångsidigt utbud av studieplatser med hög kvalite.

Landskapsregeringen kommer som sagt att fortsättningsvis tillse att näringens utbildningsbehov tillgodoses.
Landskapsregeringen avser att erbjuda naturbruksutbildning i form av läroavtal i de fall det finns endast enstaka studerande per år. Då kommer studerande att arbeta som lärlingar i ett åländskt jordbruksföretag och läsa relevanta kurser i våra gymansialstadieskolor och erhålla en fullvärdig gymansieutbildning.
Varje år fattas beslut kring vilka utbildningar som skall starta inkommande läsår samtidigt förs en plan upp för de två kommande åren. Beslutet fattas efter att beredningen skapats sig en bild av vad våra grundskoleungdomar är intresserade av kombinerat med bedömningar av hur arbetsmarknadsläget kommer att se ut under de kommande tio åren.

Under nästa läsår kommer en årskurs vid naturbruksskolan att avsluta sina studier samtidigt som en ettårig yrkesstart för elever som inte har tillräckliga poäng att bli antagna till treårig utbildning samt en ettårig vuxenutbildning inom lantbruk och företagande.
Vuxenutbildningen som brukar erbjudas vartannat år kommer i fortsättningen att arrangeras av en annan aktör. Vi utreder olika alternativ.

Inom den traditionella gymnasialstadieutbildningen har naturbruksutbildningen många samordningsmöjligheter med andra gymnasialstadieutbildningar så som byggnads-, verkstads-, hotell och restaurang och olika företagsekonmiska kurser. Under läsåret 2010-2011 skall arbetet fortsätta med att ta fram en modell för hur denna utbildning skall erbjudas i samarbete mellan de åländska gymnasialstadieskolorna och i till de delar vi inte kan erbjuda delar av utbildningen själva så skall vi söka samarbete med utbildningar i våra närregioner. För att förverkliga utbildningen behövs fortsättningsvis samarbete med de åländska företagen.
Naturbruksskolans fastighet är en resurs för hela vår gymansialstadieutbildning. Vi har inlett och kommer under 2010 att fortsätta att se över vilka utbildningar inom gymnasialstadiet som behöver tilläggsutrymmen och bedömer hur vi skall göra rockader för att undvika fler kostsamma utbyggnader.
För att använda våra resurser optimalt har vi att beakta ett visst antal ungdomar som behöver utbildning, ett samhälle som behöver kompetens, olika byggnader som tillsammans ger ett antal kvadratmeder till vårt förfogande samt en begränsad påse med pengar.

Naturbruksskolan utgör idag en del av Ålands landsbygdscenter som fortsätter att utvecklas. Flera verksamheter planeras redan till området.
Naturbruksskolans lokaler, till den del de inte behövs för gymansialstadieutbildning kommer att behövas för administrationen som idag är trångbodd.
Britt Lundberg (c)
Vicelantråd med ansvar för utbildning och kultur